Thiruevvul Sri Vaidhya Veeraraghava Perumal Kovil Sri Padukasahasra Parayana Mahotsavam.

As part of Swami Desikan 750th Thirunakshatra Mahotsavam, Sri Padukasahasra Parayanam was held in a.

Thiruevvul Sri Vaidhya Veeraraghava Perumal Maasi Thepotsavam Day 1

Hevilambi Varusha Maasi Amavasai marks the grand three day thepotsavam for Sri Vaidhya Veeraraghava Perumal.

Thiruneermalai Srimad Andavan Ashramam Swami Desikan Visesha Purapadu.

On 11/02/2018, Sunday, as part of Swami Desikan’s 750th Thirunakshatra Mahotsavam visesha thiruveedhi purapadu was.

Thiruneermalai Swami Desikan 750 Thirunakshatra Mahotsavam

anRAyar kulakkoDi yODaNimA  malarmangaiyo TanbaLavi avuNark kenRAnu mirakka millAdavanukkuk kuRaiyu miDamAvadu irumbozhilsUzh nanRAya punalnaRaiyUrt tiruvAli.

Swami Desikan 750th Thirunakshatra Mahotsava Vishesha Purappadu At Thiruallikeni- Part 2

On 26th January, as part of Swami Desikan 750th Thirunakshatra Mahotsavam vishesha purapadu at Thiruallikeni.