HH 30th Pattam Azhagiyasingar Thirunakshatra Utsavam at Narasimhapuram Pancha Brindavanam

HH 30th Pattam Azhagiyasingar Thirunakshatra Utsavam took place in a grand manner at  Narasimhapuram Pancha Brindavanam..

Sahasra Deepam At Srirangam Sri Ahobila Mutt

There was a Sahasra Deepam at Sri Ahobila Mutt, Srirangam, located on  187 Utthira Veedhi.

HH 45th Srimath Azhagiyasingar’s Masa Thirunakshatram At Srirangam

HH 45th Srimadh Azhaghiasingar, SriLakshminrisimha Padhukasevaka Srivan Sathakopa Sri Narayana Yatheendra Mahadesikan’s Masa Thirunakshatra Utsavam was celebrated.

Thillaisthanam Swami Thirunakshatra Utsavam at Bangalore Sri Prasanna Krishnaswamy Temple

The 145th Thirunakshatram of HH Sri Thillasthanam Swami was held on December 14th 2016 at.

HH 46th Srimad Azhagiyasingar’s Sancharam From Srirangam To Selaiyur Ahobila Mutt

On 22nd November 2016, HH 46th Srimad Azhagiyasingar’s Sancharam concludes at Selaiyur Ahobila Mutt in the.