Santhai classes and kalakshepams

With the divine grace of AchAryan, PoorvAchAryAL, AchArya pAdukAs, Swami Desikan and Sri Lakshmi HayagrIvan,.

Bhagavath Vishaya (BV) kAlakshEpam by Vipascinmani Sri U Ve Navalpakkam Dr.Vasudevachariar Swamin

With the divine grace of Acharyan, PoorvAchAryAL, Acharya PadukaigaL, Swami Desikan and Sri Lakshmi Hayagrivan,.

Annakoota Utsavam At Mumbai Sri Krishna Sabha

On 13th September 22015, Manmadha Varusha Aavani Pooram, Annakoota Utsavam was celebrated at Sri Krishna.

Srimad Rahasya Traya Saaram kAlakshEpams Organized by Veda Dharma Samrakshana Sabha (VDSS)

With the divine grace of Acharyan, PoorvAchAryAL, Acharya PadukaigaL, Swami Desikan and Sri Lakshmi Hayagrivan,.

Sri Ramanuja Jayanthi, Sri Nrisimha Jayanthi concluding day celebarations at Sri Desika Sabha

Sri Desika sabha of Secunderabad and Hyderabad celebrated the concluding day of Sri Ramanuja jayanthi.