Srimad Rahasya Traya Saaram kAlakshEpams Organized by Veda Dharma Samrakshana Sabha (VDSS)

With the divine grace of Acharyan, PoorvAchAryAL, Acharya PadukaigaL, Swami Desikan and Sri Lakshmi Hayagrivan,.

Sri Ramanuja Jayanthi, Sri Nrisimha Jayanthi concluding day celebarations at Sri Desika Sabha

Sri Desika sabha of Secunderabad and Hyderabad celebrated the concluding day of Sri Ramanuja jayanthi.

National Vedic Conference Awarded U.Ve. T.K. Devanathan At Swami Sri Venkateswara Vedic University

This punyabhumi Bharath has nurtured “The Vedas”.The Vedas contain several references to Social Environmental science,.

Inauguration of Sri Vedanta Desikan Sampradaya Samrakshana Trust At Srirangam

On, 15th March  2015, Jaya Varusha Panguni Pooradam, Sri Vedantha Desikan Sampradaya Samrakshana Trust  was.

Sri Sudharsana Homam for lOka kshemam

On, 22 February 2015, Jaya Varusha Masi Revathi; With the abundant grace of Acharyan, Swami.