“கண் கொடுக்கும் பெருமாள்” – Kan Kodukkum Perumal

Article by : Sadagopan Iyengar Swami, Coimbatore “Vendittrellaam tarum vallal Manivannan” is how Sri Nammazhwar.