120th Thirunakshatra Mahothsavam Of Navalpakkam : Sri Devanatha Tatayarya Mahadesikan – Navalpakkam Acharya Parampara

The 120th Thirunakshatra Mahothsavam of Thirumalai Chaturvedha Shatakrutu Navalpakkam Ayya Sri Devanatha Tatayarya Mahadesikan was.

120th Thiruavathara Mahotsavam of Navalpakkam Ayya Devanatha Tatarya Mahadesikan

The 120th Thiruavathara Mahotsavam of Navalpakkam Ayya Devanatha Tatarya Mahadesikan is on July 31st 2016. All.

Navalpakkam Sri Srinivasa Perumal Sannadhi Theppotsava Kainkarya Appeal

Navalpakkam Agraharam is blessed by the Supreme Lord Sriman Narayanan to celebrate Theppotsavam (FLOAT FESTIVAL).

Navalpakkam Sri Srinivasa Perumal Sannadhi Swami Desikan Thirunakshatra Utsavam : Day 5

On, 19 September 2015, Manmadha Varusha Avani Kettai; Day 5 of  Swami Desikan Thirunakshatra Utsavam.

Navalpakkam Sri Srinivasa Perumal Sannadhi Swami Desikan Thirunakshatra Utsavam Commences

Yesterday, 15 September 2015, Manmadha Varusha Avani Hastham; Swami Desikan Thirunakshatra Utsavam commences in grand.