Thiruvidanthai Sri Nithya Kalyana Perumal Temple – Sri Peiyazhwar Satrumarai

On 9th November 2016, Sri Peiyazhwar Satrumarai was celebrated in a grand manner at Thiruvidanthai Sri Nithya.

Thiruvidanthai Sri Nithya Kalyana Perumal Temple – Swami Manavala Mamunigal Satrumarai & Peiyazhwar Avathara Utsavam: Day 5

On 4th November 2016, Peiyazhwar Avathara Utsavam Day 5 was celebrated at Thiruvidanthai Sri Nithya Kalyana Perumal.

Thiruvidanthai Sri Nithya Kalyana Perumal Temple – Peiyazhwar Avathara Utsavam: Day 4 Evening

On 3rd November 2016, Peiyazhwar Avathara Utsavam Day 4 was celebrated at Thiruvidanthai Sri Nithya Kalyana Perumal.

Thiruvidanthai Sri Nithya Kalyana Perumal Temple – Peiyazhwar Avathara Utsavam: Day 3

On November 2nd, 2016 Day 3, Peiyazhwar Avathara Utsavam was celebrated in grand manner at.

Thiruvidanthai Sri Nithya Kalyana Perumal Temple – Peiyazhwar Avathara Utsavam: Day 2

On November 1st, 2016 Day 2 , Peiyazhwar Avathara Utsavam was celebrated in grand manner.