Dayasatakam – Slokas 19 to 21

Date:

Share post:

Slokas 19

rUDhaa vR^iShaachala pateH paade mukha kaanti patralachchhaayaa. karuNe sukhayasi vinataan.h kaTaaxa viTapaiH karaapacheya phalaiH..19

ரூடா விருஷாசல பதே பாதே முககாந்தி பத்ரளச் சாயா
கருணே ஸுகயஸி விநதாந் கடாக்ஷ விடபை : கராபசேய பலை:

(MEANING):

Oh Dayaa Devi! You are a tree that originates at the sacred feet of the Lord of Venkatam. Your Lord’s mukha jyOthi blesses You with branches full of dense, beautiful leaves and low lying fruits on those branches that enable the chEthanams to pick and enjoy them.

(COMMENTS):

Oh Dayaa Devi! The KaruNai of the Lord of ThirvEngaDam makes You stand tall. You are like a Kalpakaa tree growing in Thirumala hills. When His devotees seek His rakshaNam, Your Lord’s heart is overjoyed and that is reflected in His face and that in turn makes the leaves of the Kalpakaa tree filled with youthful and tender leaves. The glances of the Lord on the devotees standing before Him (Lord SrinivAsan) transform into the branches of the tree sustaining the dense bunches of green leaves. The Phalans arising from the Lord KaDAkshams turn into the fruits that are easy to pick and enjoy. All these soubhAgyams are due to You says Swamy Desikan here.

ரூடா விருஷாசல பதே பாதே முககாந்தி பத்ரளச் சாயா
கருணே ஸுகயஸி விநதாந் கடாக்ஷ விடபை : கராபசேய பலை:

பொருள் – தயாதேவியே! நீ ஸ்ரீநிவாஸனின் திருவடிகளில் இருந்து வெளிப்படுகிறாய். அவனது திருமுகத்தில் காணப்படும் ஒளி மூலமாகவே, இலைகள் நிறைந்த மரம் போன்று அழகு பெறுகிறாய். உன்னை வணங்கி, உனது நிழலைச் சிலர் அடையக் கூடும். அவர்களுக்கு, மிகவும் எளிதாகப் பறிக்கவல்ல “கடாக்ஷம்” என்னும் பழங்களைக் கொடுத்து இன்பம் அளிக்கிறாய்.

விளக்கம் – தயாதேவியானவள் ஸ்ரீநிவாஸனின் திருவடிகளில் தனது வேரைக் கொண்டுள்ளாள். ஆக இவள் ஸ்ரீநிவாஸனின் திருவடிகளை அடைபவர்களுக்கு மட்டுமே புலப்படுகிறாள்.

ஸ்ரீநிவாஸன் தனது திருமுகத்தைக் கவிழ்த்து, தனது திருவடிகளில் உள்ள தயை என்னும் இந்த மரத்தைக் காண்கிறான். அவனுடைய பார்வையில் இருந்து விழும் ஒளி மூலமாக அந்த மரத்தில் தயை என்னும் நிழல் அளிக்கவல்ல இலைகள் தழைக்கின்றன.

இந்த மரத்தின் கிளைகளாக ஸ்ரீநிவாஸனின் கடாக்ஷங்கள் உள்ளன. இந்த மரத்தில் உள்ள பழங்களானவை, தயாதேவியை யார் ஒருவர் மிகவும் பணிவாக, தரையோடு தரையாகக் கிடந்து அண்டுகிறார்களோ அவர்களுக்கு, தங்கள் கைகளால் எளிதாகப் பறிக்கும்படி உள்ளது.

[wpaudio url=”http://www.mediafire.com/file/dk0fxxpaucdhj8w/020-Dayasathakam-Slo-(19-21)-01.mp3″ text=”Dayasatakam Upanyasam Audio-Slokams 19 to 21″ dl=”0″]
[wpaudio url=”http://www.mediafire.com/file/8u5c1z62hsnlif2/021-Dayasathakam-Slo-(19-21)-02.mp3″ text=”Dayasatakam Upanyasam Audio-Slokams 19 to 21″ dl=”0″]
[wpaudio url=”http://www.mediafire.com/file/1ldg55oq5w1g0cn/022-Dayasathakam-Slo-(19-21)-03.mp3″ text=”Dayasatakam Upanyasam Audio-Slokams 19 to 21″ dl=”0″]

 

SLOKAM 20

nayane vR^iShaachalendoH taaraa maitrIM dadhaanayaa karuNe. dhR^iShTas tvayaiva janimaan.h apavargam.h akR^iShTa pachyaM anubhavati..20

(MEANING):

The key words here are: “Thvayaa yEva dhrushta: janimAn apavargam akrushtapacchyam anubahavathy”. Oh Dayaa Devi! The one who is born in this world gains Moksha Sukham without any striving, once Your merciful glances fall on that person at the time of birth. Swamy Desikan points out that it is the power of friendship of Dayaa Devi with the eyes of the Moon of ThiruvEngatam hills (VrushAchala IndhO: nayanE tArA maithreem dhadhAnayA ThvyA), which achieves such results.

(COMMENTS):

Lord SrinivAsan is a feast for our eyes and is like the Beautiful Moon at Thirumala. Oh Dayaa Devi! You wish that Your Lord bless the chEthanams with His auspicious eyes. Therefore, You take a seat inside His eyes and generate His affection for the ChEthanams. At the time of birth of the ChEthanam in this world, You prompt your Lord to cast His benevolent glances on the chEthanam. This glance is known as the JaayamAna KaDAksham. The ChEthanam is now blessed to receive AchArya Sambhandham and travels onto Moksham through the anushtAnam of Bhakthi or Prapatthi yOgam. The reference to the birth of Bhudhan due to the affection between Chandran and His wife, TaarA is referred to by the choice of the word “TaarA Maithree” by Swamy Desikan according to Sri Sriraama DesikAchAr Swamy.

நயநே விருஷாசல இந்தோ: தாரா மைத்ரீம் ததாநயா கருணே
த்ருஷ்டஸ் த்வயா ஏவ ஜநிமாந் அபவர்க்கம் அக்ருஷ்ட பச்ச்யம் அநுபவதி

பொருள் – தயாதேவியே! திருமலையில் உதித்த குளிர்ந்த சந்திரன் போன்ற ஸ்ரீநிவாஸனின் திருக்கண்களின் விழியினுடைய நட்பை நீ கொண்டுள்ளாய் . உன்னால் பார்க்கப்பட்ட மனிதன் ஒருவன், உழவு போன்ற சிரமம் இன்றி கிட்டும் பலன் போன்று, எந்த விதமான முயற்சியும் இன்றி மோக்ஷம் அடைகிறான்.

விளக்கம் – தாராமைத்ரீ என்றால் “கண்டவுடன் அன்பு” என்பதாகும். இதற்கு எந்தவிதமான காரணமும் இருக்காது. தயாதேவியின் பார்வை நம் மீது விழுந்தது என்றால், எந்தவிதமான காரணமும் இல்லாமல் ஸ்ரீநிவாஸனின் பார்வை நம் மீது விழுந்து விடும். அவளது பார்வையைத் தொடர்ந்தே இவனது பார்வையும் செல்கிறது என்று கருத்து.

ஒரு தோட்டமானது தோட்டக்காரனின் கவனிப்பு இல்லாமலேயே, மழை முதலானவற்றின் மூலமாகச் செழித்து வளரக்கூடும். இது போன்று மோக்ஷத்துக்காக நாம் செய்ய வேண்டிய முயற்சிகள் ஏதும் அவசியம் இன்றி, நமக்கு தயாதேவியின் கருணை காரணமாக, மோக்ஷத்திற்கான முயற்சிகளையும் அவனே மேற்கொண்டு, நமக்கு மோக்ஷ பலன் அளிக்கிறான்.

SLOKAM 21

samayopanataistava pravaahaiH anukampe kR^ita saMplavaa dharitrI. sharaNaagata sasya maalinIyaM vR^iShashailesha kR^iShIvalaM dhinoti..21

(MEANING):

Oh Dayaa Devi! Through the timely floods of Your Dayaa, the crop of PrapannAs get irrigated and nourished thoroughly and the Lord of ThiruvEnkatam, the farmer, who labors in His LeelA VibhUthi is delighted by Your efforts on His behalf.

(COMMENTS):

In this world, a farmer tills the soil, seeds the fields, irrigates the growing crop with the waters from the river in anticipation of abundant harvest. He removes the weeds during the growing season and chases away the animals that might eat away the growing plants. When the fields are full of tall paddy sheaves, the farmer is very pleased with his efforts to have nurtured the seedlings to their full cycle of growth.

In a similar manner, Bhumi is the field for growing the crops. The Lord of Thirumala is the toiling farmer working on those fields. The water that nourishes the field is the flood of Your Dayaa. Those who performed SaraNAgathy at the Lord’s sacred feet are the crops growing in that field. The tall hill from which The Lord oversees His crops is the sacred hill of Thiruvenkadam. Oh Dayaa Devi! Your Lord wishes that all the world thrive well. For this purpose, He unites the chEthanams with SadAchAryAs to be blessed with Tatthva Jn~Anam and UpAya anushtAnam (Bhakthi or Prapatthi). The Lord of Thirumala waits for the floods of Yours (Dayaa Devi) to immerse the seeded fields for optimal growth and protects with extraordinary care the growing crops from His perch on top of the hills. The Prapannas thriving from Your Dayaa and the Lord’s care bless the world with their presence. The Lord is pleased with His efforts and You (Dayaa Devi) are the reason for all these auspicious happenings.

ஸமய உபநதை: தவ ப்ரவாஹை: அநுகம்பே க்ருத ஸம்ப்லவா தரித்ரீ
சரணாகத ஸஸ்ய மாலிநி இயம் வ்ருஷசைல ஈச க்ருஷீவலம் திநோதி

பொருள் – தயாதேவியே! இந்த உலகம் சரியான நேரத்தில் ஓடிவரும் உனது கருணையால் சூழப்பட்டுள்ளது. அதில் உள்ள பயிர்களின் வரிசையாக, ஸ்ரீநிவாஸனைச் சரணமடைந்தவர்கள் உள்ளனர். இதனைக் கண்ட , ஸ்ரீநிவாஸன் என்ற உழவன் மிகவும் மகிழ்ச்சி கொள்கிறான்.

விளக்கம் – ஸமய என்ற பதம் எம்பெருமானாரின் சரணாகதி மார்க்கத்தைக் குறிக்கும். இந்த மார்க்கம் உண்டான பிறகே, இந்த பூமி எங்கும் எம்பெருமானைச் சரணம் அடைந்தவர்களின் கூட்டம் அதிகமாக உள்ளது.

அதற்கு முன்பு பாவங்களைத் தடையற்றுச் செய்து வந்த மனிதர்கள், பலர் இருந்தனர். அவர்களின் சுமையைத் தாங்க இயலாமல், அந்தந்த காலங்களில் பூமாதேவி பகவானிடம் முறையிட்டபடி இருந்தாள். அவனும் அவ்வப்போது பல்வேறு அவதாரங்கள் எடுக்க நேரிட்டது. ஆனால், எம்பெருமானாருக்குப் பிறகு பூமியில் சரணாகதி செய்தவர்கள் அதிகமாக, பாவம் செய்தவர்கள் குறைய – இதனால் பூமி தேவிக்கு பாரமும் குறைந்தது.

இங்கு “வ்ருஷசைல” என்று கூறியதைக் காண்க. இதன் மூலம் ஸ்ரீநிவாஸன் என்ற உழவன் தனது நிலமான இந்தப் பூமியை, உழவன் ஒருவன் எவ்விதம் உயரமான இடத்திலிருந்து கண்காணிப்பானோ அது போன்று செய்கிறான் என்பது உணர்த்தப்பட்டது.

Source:
English: Oppiliappan KOil Sri Varadachari SaThakOpan Swami
Tamil: Sridharan Swami of Srirangam
Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img

Related articles

Thayar Adhyayana Utsavam At Nagai Perumal Temple: Day-2

28 January 2022, Plava varusha, Thai-15, Friday ; Thayar Adhyayana utsavam commenced on 27 January 2022, in Sri Soundararaja...

Thai Brahmotsavam In Sri Veeraraghavaswami Temple At Tiruvallur: Day-2

28 January 2022, Plava varusha, Thai-15, Friday ; Thai Brahmotsavam commenced on 27 January 2022 with Dwajarohanam in Sri...

Thotta Utsavam In Sri Damodara Perumal Temple At Villivakkam

28 January 2022, Plava varusha, Thai-15, Friday ; Thirumanjanam was performed in Sri Amirthavalli thayar Samedha Sri SowmyaDamodara perumal...

Thai Sukravara Thirumanjanam At Nallur Perumal Temple

28 January 2022, Plava varusha, Thai-15, Friday ; Thirumanjanam was performed in Sri Sundaravalli thayar Samedha Sri Sundaravaradaraja perumal...