Dayasatakam – Slokas 34 to 37

0
834

For previous slokas please refer: http://anudinam.org/?s=Dayasatakam

cont…

SLOKAM 34

anubhavitum.h aghaughaM naalamaagami kaalaH

prashamayituM asheShaM niShkriyaabhiH na shakyam.h.

svayamiti hi daye tvaM svIkR^ita shrInivaasaa

shithilata bhava bhItiH shreyase jaayase naH..34

அநுபவிதும் அக ஓகம் ந அலம் ஆகாமி கால:
ப்ரசமயிதும் அசேஷம் நிஷ்க்ரியாபி: ந சக்யம்
ஸ்வயம் இதி ஹி தயே த்வம் ஸ்வீக்ருத ஸ்ரீநிவாஸா
சிதிலித பவபீதி: ச்ரேயஸே ஜாயஸே ந:

(MEANING):

Oh Dayaa Devi! All the years to come are not enough to experience the effects of my accumulated sins (aga Okam asEsham anubahvithum AakAmi kaala: na alam). The prAyscchitthams performed to expiate them are not adequate either (nishkriyAbhi: praSamayithum na sakyam). Recognizing these grave deficeincies, You get Lord SrinivAsan under Your control (ithi svayam sveekrutha SrinivAsaa Thvam) and chase away our fears about the SamsAram (siTiltha bhava bheethi:) and come on the scene for our benefit (na: SrEyasE jaayasE hi). Your Lord does not ignore Your appeal and forgives our sins for having done Prapatthi to Him earlier.

பொருள் – தயாதேவியே! எனது பாவங்களின் பயனை நான் முழுவதுமாக அனுபவிப்பதற்கு எதிர்காலம் முழுமையும் போதாது. அப்பாவங்களைத் தகுந்த ப்ராயசித்தம் செய்து ஒழிக்கலாம் என்றால் அதுவும் இயலாது. ஆகவே ஸ்ரீநிவாஸனை நீ வசப்படுத்தியவளாய், எங்களைக் காக்க, எங்களை ஸம்ஸாரத்தில் இருந்து நீக்கும்படியாக உள்ளாய்.

விளக்கம் – (கடந்த ச்லோகத்தில் தயாதேவி தனக்காக வாதாடுவதாகக் கூறினாள். அந்த வாதத்தை இங்கு விளக்குகிறார்)

தயாதேவி (ஸ்ரீநிவாஸனும் பத்மாவதியும் நீதிபதிகளாக வீற்றுள்ள சபையில்) : “இந்த ஜீவன் எண்ணற்ற பாவத்திற்கான பலனை அனுபவிக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் தீர்ப்பு வழங்கினால், இவன் வாழ்க்கை காலத்திற்குப் பின்னும் தண்டனை காலம் நீடிக்குமே! அப்படி என்றால், இவன் அந்த தண்டனை காலத்தை அனுபவித்து, தனது வினைப்பயனை எவ்வாறு கழிக்க இயலும்?”

நீதிபதிகள் : “இவன் புண்ணியம் செய்த அளவிற்கு ஏற்ற பாவ பலனை கழித்து விட்டு, எஞ்சிய பாவத்திற்கு மட்டும் தண்டனை தருகிறோம். இது சரியான தீர்ப்புதானே?”

தயாதேவி : “அப்படி என்றால் முழுமையான வினைப்பயனை மன்னித்து விடலாமே”

சபையில் உள்ளவர்கள் (ஸ்ரீநிவாஸனின் மற்ற குணங்கள்) : “முழுமையாக மன்னிக்க இயலாது. வேண்டுமென்றால் இவன் வேறு ஏதேனும் ப்ராயச்சித்தம் செய்து விட்டு போகட்டுமே”

தயாதேவி : “உங்களுக்கு இவனைத் தெரியாது. இவன் ப்ராயச்சித்தம் செய்யும்படியான குற்றங்களே செய்வது இல்லை. இவனது குற்றங்களுக்கு ப்ராயச்சித்த விதிகளே இதுவரை இல்லை”

இரு வாதங்களையும் கேட்ட ஸ்ரீநிவாஸனும் பத்மாவதியும் தயாதேவியிடம், “இவர்கள் போன்றவர்களுக்காக நீ இந்தப் பூமியில் இருந்து, இவர்களின் பயத்தைப் போக்கியபடி இருப்பாயாக”, என்று கூறினர்.

SLOKAM 35

avataraNa visheShaiH aatma lIlaapadeshaiH

avamatiM anukampe manda chitteShu vindan.h.

vR^iShabha shikhari naathaH tvannideshena nUnaM

bhajati sharaNa bhaajaaM bhaavino janma bhedaan.h..35

அவதரண விசேஷை: ஆத்ம லீலாப தேசை:
அவமதிம் அநுகம்பே மந்த சித்தேஷு விந்தந்
வ்ருஷப சிகரிநாத: த்வத் நிதேசேந நூநம்
பஜதி சரண பாஜாம் பாவிந: ஜந்ம பேதாந்

(MEANING):

Oh DayA DEvi! This is for sure (idham noonam). Your Lord takes many avathArams for the sake of His SaraNAgathAs (SaraNa bhAjAm bhAvina: janma bhEdhAn bhajathi). It is You who has persuaded Him successfully to take on these avathArams (as Fish, Tortoise and VarAham etc.) to fulfill His vows as the SaraNAgatha Rakshakan. In these avathArams, He is addressed derisively by ill willed ones like HiraNyan, RaavaNan and SisupAlan. One can question and wonder why the all powerful Lord should expose Himself to these insults . PurANAs explain the origin of these avathArams as His sport (Leelaa).

It appears to me however that the real reason for Him taking these avathArams is due to Your (Dayaa Devi’s) prodding (Thvath nidhEsEna). Why so? The reality is that it is not the desire for the Aathma leelaa that propels Him to take these avathArams but He is persuaded by You to take these avathArams for a specific purpose. You assess that the erring jeevans will end up taking many births due to their sins and You wish that their sins will be chased away through an upAyam. You command that Your Lord takes all the births that chEthanams have to take because of their transgressions. Your Lord can not disobey You. The erring Jeevans enjoy the various avathArams of the Lord, recognize His vaibhavam and perform Prapatthi at His sacred feet and are saved.

பொருள் – தயாதேவியே! ஸ்ரீநிவாஸன் தனது லீலைகள் என்ற பெயரில் இந்த உலகில் பல்வேறு அவதாரங்கள் எடுக்கின்றான். இவ்விதம் இந்த உலகில் வந்த அவன் தாழ்ந்த புத்தி உள்ளவர்களால் அவமானம் அடைகிறான். ஆயினும் தன்னைச் சரணம் புகுந்தவர்கள் பலருக்காக மேலும் பிறவிகள் எடுக்கிறான். இது உனது கட்டளையால் அல்லவா?

விளக்கம் – கடந்த ச்லோகத்தில் தயாதேவி தனது வாதத்தினால் குற்றம் செய்த ஜீவனுக்கு மோக்ஷத்தைப் பெற்றுக்கொடுக்கிறாள் என்று கூறினார். ஆனால் அந்த ஜீவனுக்குப் பதில் அவனுக்கு ஏற்படவேண்டிய தண்டனையை வேறு யாராவது அனுபவித்தே தீர வேண்டும் (காரணம் கர்மபலன் என்பது அனுபவித்துக் கழிக்கப்பட வேண்டியதாகும். எந்தப் பரிகாரம் மூலமும் கர்மபயன்களை, அனுபவிக்காமல் அழிக்க இயலாது). தயாதேவியின் சொற்களுக்கு இணங்கி, ஸ்ரீநிவாஸனே அந்த ஜீவனுக்கு பதிலாகப் பல பிறவிகள் எடுக்கிறான். ஆக நாம் நமது கர்மபலன் காரணமாக எடுக்க வேண்டிய பிறவிகளை, தான் எடுத்து அனுபவிக்கிறான் என்று கருத்து.

மேலும் தன்னிடம் சரணம் அடைந்தவர்கள் செய்த தவறுகளுக்காக, அவர்கள் எடுக்க வேண்டிய பிறப்பு என்ற சுமைகளை தானே ஏற்கிறான். இதனைத் தனது லீலை என்று ஒரு பெயருக்காக மட்டுமே கூறிக் கொள்கிறான்.

இவ்விதம் பிறந்த அவன் – ஹிரண்யன், சிசுபாலன், இராவணன் போன்றவர்களால் இழிவும் படுத்தப்பட்டான். இதனைக் கீதையில் – என்னை புரிந்து கொள்ளாதவர்கள் என்னை அவமதிக்கிறார்கள் – என்று நொந்து கொண்டான்.

SLOKAM 36

parahitam.h anukampe bhaavayantyaaM

bhavatyaaM sthiramanupadhi haardaM shrInivaaso dadhaanaH.

lalita ruchiShu laxmI bhUmi nIlaasu nUnaM

prathayati bahumaanaM tvatpratichchhanda budhyaa..36

பரஹிதம் அநுகம்பே பாவயந்த்யாம் பவத்யாம்
ஸ்த்திரம் அநுபதி ஹார்தம் ஸ்ரீநிவாஸே ததாந:
லலித ருசிஷு லக்ஷ்மீ பூமி நீளாஸு நூநம்
ப்ரதயதி பஹுமாநம் த்வத் ப்ரதிச்சந்த புத்த்யா

(MEANING):

Dayaa Devi! You always think of performing benevolent acts to all “Thvam Parahitham bhAvayanthi”. This proclivity is not commonly shared by others. Lord SrinivAsa has firm and intrinsic love for You (BhavathyAm sTiram anupadhi hArdham dhadhAna:). MahA Lakshmi and BhU Devi are known for their enchanting beauty. Your Lord has the highest affection for  them too. Why so ? He holds tham in high esteem because He recognizes Them as Your Prathibhimbhams (Lakshmi BhUmi NeeLAsu Thvath prathicchandha buddhyA bahumAnam praTayathi). Hence, it is no wonder that He adores You so very much and holds you very dear to His heart.

பொருள் – தயாதேவியே! மக்களுக்கு நன்மை செய்வதை மட்டுமே நீ சிந்தித்தபடி உள்ளாய். உன்னிடம் ஸ்ரீநிவாஸன் எதனையும் எதிர்பாராமல் மிகுந்த அன்பு கொண்டுள்ளான். அவன் அழகான ஒளி பொருந்திய மஹாலக்ஷ்மி, பூமாதேவி, நீளாதேவி ஆகியோரிடம் மதிப்பு கொண்டு இருப்பது ஏன் என்றால் – அவர்களை உனது பிரதிபிம்பம் என்று நினைக்கிறான். இது உறுதியே.

விளக்கம் – கடந்த ச்லோகத்தில், தயாதேவியின் சொற்களுக்கு இணங்கவே ஸ்ரீநிவாஸன் பல அவதாரங்கள் செய்து பூமியில் வாடுவதாகக் கூறினார். இதனால் நமக்கு ஓர் ஐயம் ஏற்படலாம் – நம்மை இவ்விதம் வாடும்படிச் செய்துவிட்டாளே என்று தயாதேவி மீது ஸ்ரீநிவாஸனுக்கு வெறுப்பு ஏற்படுமா என்பதாகும். இதற்கான விடையை இங்கு கூறுகிறார்.

ஸ்ரீநிவாஸனின் அன்பு எந்தவித காரணமும் இல்லாமல் தயாதேவியிடம் உள்ளது என்பதை “அநுபதி” என்று கூறினார். ஸ்ரீநிவாஸன் தனது தேவிகளை தயாதேவியின் பிரதிபிம்பம் என்று கருதுவதால் மட்டுமே அவர்களிடம் அன்பாக உள்ளான் என்றும் கூறினார்.

[wpaudio url=”http://www.mediafire.com/file/3zgxi84cbu4f34z/033-Dayasathakam-Slo-(34-37)-01.mp3″ dl=”0″]

[wpaudio url=”http://www.mediafire.com/file/jts9ya6uy603358/034-Dayasathakam-Slo-(34-37)-02.mp3″ dl=”0″]

[wpaudio url=”http://www.mediafire.com/file/w35ir7vz8i845wo/035-Dayasathakam-Slo-(34-37)-03.mp3″ dl=”0″]

SLOKAM 37

vR^iShagiri savidheShu vyaajato vaasa bhaajaaM

durita kaluShitaanaaM dUyamaanaa daye tvaM.

karaNa vilaya kaale kaandishIka smR^itInaaM

smarayasi bahulIlaM maadhavaM saavadhaanaa..37

வ்ருஷகிரி ஸவிதேஷு வ்யாஜத: வாஸபாஜாம்
துரித கலுஷிதாநாம் தூயமாநா தயே த்வம்
கரண விலய காலே காந்திசீக ஸ்ம்ருதீநாம்
ஸ்மரயஸி பஹுலீலம் மாதவம் ஸாவதாநா
 

(MEANING):

Oh Dayaa Devi! It is not essential to live at ThiruvEnkatam. It is enough to stay in places near to the foothills of ThiruvEnkatam. It is not necessary to have the thought that this is a  PuNya KshEthram and we can get Sathgathi by living here. It is alright if you arrive at ThiruvEnkatam seeking a livelihood. You worry about these residents even if they do not worry about the magnitude of their sins and the impact of those sins on them. Knowing the calamity that would fall on them, You decide to help them. This help of Yours out of Your compassion has no parallel.

பொருள் – தயாதேவியே! திருமலையின் அருகில் ஏதோ ஒரு காரணத்தினால் வசித்து வந்தாலும், அவர்கள் பாவம் செய்தால் நீ அவர்களைக் குறித்து வருத்தம் கொள்கிறாய். அவர்களது புலன்கள் ஒடுங்கி அந்திமகாலம் நெருங்கும்போது, அவர்களின் நினைவுகள் பல்வேறு விஷயங்களில் சிதறினாலும், நீ செய்வது என்னவென்றால் – பல்வேறு லீலைகள் புரியும் ஸ்ரீநிவாஸன், அவர்களை நினைக்கும்படியாக நீ செய்து விடுகிறாய்.விளக்கம் – இங்கு “ஏதோ ஒரு காரணம்” என்பது கவனிக்கத்தக்கது. இங்கு ஸ்ரீநிவாஸனின் இருப்பிடத்தின் அருகில் வாசம் செய்பவர்கள், அவனுடைய நினைவுடன் வாசம் செய்ய வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை என்பதை உணர்த்துகிறார்.

இப்படிப்பட்டவர்கள் எந்த வகையான பாவம் செய்தாலும், அவர்கள் இறக்கும்போது ஸ்ரீநிவாஸனின் நினைவே அவர்களுக்கு வரவில்லை என்றாலும் தயாதேவி உதவுவதாகக் கூறுகிறார். இது திருமலையின் மகிமையைக் குறிக்கும். தயாதேவி ஸ்ரீநிவாஸனுக்கு இவர்களின் நினைவை உண்டாக்கி அவர்கள் பக்கம் திருப்புகிறாள்.

  • ஸ்ரீமத் பகவத் கீதை (8-6) – யாம் யாம் வாபி ஸ்மரண் – அந்திம காலத்தில் எந்தப் பொருளை நினைத்து…
  • வராக புராணம் – அஹம் ஸ்மராமி பக்தாம் நயாமி பரமாம் கதிம் – எனது பக்தனை அவனது இறுதிகாலத்தில் நான் (பகவான்) நினைத்துக்கொண்டு, அவனுக்கு உயர்ந்த கதி அளிப்பேன்.
பகவானுக்கு நமது அந்திம காலத்தில், நம்முடைய நினைவை ஏற்படுத்துபவள் தயாதேவியே ஆவாள்.

Source:
English: Oppiliappan KOil Sri Varadachari SaThakOpan Swami
Tamil: Sridharan Swami of Srirangam

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here