Ramanuja Nutranthathi – 67

0
868 views
"Nam Eraamaanusan"


விளக்கவுரை:

பெரியபிராட்டி தானே சீதையாக வந்து இராவணனிடம், “இராமனைச் சரணம் அடைவாய்”, என்று கூறியபோதும் இராவணன் மறுத்துவிட்டான். அது போல அன்றி, கண்ணனை முழுவதுமாகத் தர்மன் சரணம் அடைந்தான். இப்படிப்பட்ட தர்மனுக்காக முன்பு ஒரு காலகட்டத்தில், மஹாபாரதப் போரில், கௌரவர்கள் நூறு பேர்களை ஸர்வேச்வரன் அழித்தான். கண்ணனை ஏன் மாயவன் என்றார் – சக்கரம் கொண்டு சூரியனை மறைத்து பகல் பொழுதை இரவாக்கியும், “ஆயுதம் எடுக்க மாட்டேன்” என்ற சபதத்தை மீறி பீஷ்மருக்கு எதிராக ஆயுதம் எடுக்க முற்பட்டதையும், அர்ஜுனனை முன்னே நிறுத்தி உபதேசம் செய்ததையும், தனது மேன்மைகள் எதனையும் பாராமல் அர்ஜுனனுக்குத் தேர் ஓட்டியதையும், பாண்டவர்களுக்காகத் தூது சென்றதையும் காணும்போது மாயமான செயல்கள் உள்ள கண்ணனை, “மாயவன்” என்றும் கூறலாம் அல்லவா? இப்படிப்பட்ட அந்தச் ஸர்வேச்வரன் தன்னைச் சரணம் புகவேண்டும் என்ற எண்ணத்துடன் இந்த உடலையும் உறுப்புகளையும் ஏற்படுத்திக் கொடுத்தான்; இந்த உறுப்புகள் உங்களுக்காக (நமக்காக) ஸம்ஸாரத்தில் ஈடுபடுவதற்காக அல்ல, கைங்கர்யம் செய்வதற்கே – என்று எம்பெருமானார் உபதேசித்தார். இவ்விதமாக எம்பெருமானார் இந்த உலகில் உள்ள ஜீவன்களுக்கு பாதுகாப்பான வழியை உபதேசித்தார். ஆகவே எம்பெருமானாரைக் காட்டிலும் நமக்குப் பாதுகாப்பு வேறு யார் உள்ளனர்?

People either do not know or fear that they would not be capable of and be able to perform bhakti yogam and end up dying in these samsaaric ills to be born again and again. To those- Amudhanaar says: even if your sareeram and the limbs are not capable of supporting you to perform bhakti yogam, the Lord has granted this sareeram and the organs not to get entrapped into this Samsaaric afflictions ad be glued to it forever. They are granted to us for prostrating at his feet; and to have the determination to perform Saranagathi at His Lotus Feet with unflinching unconditional faith. That would enable to get rid of this. Like the Lord blesses Dharma puthrar [Yudhishtirar], Sriya: Pathi would bless everyone through Saranagati at His Feet- EmperumAnAr thus advises everyone: says Amudhanaar.

Meaning:

For the sake of Yudhishtirar -Dharma puthrar- The one whose only thought was to serve Emperumaan alone and surrendered to Him, SarvEshwaran performed most wonderful acts and deeds during KuruskshEthra battle and destroyed effortlessly and excellently the 100 Kauravaas, the personification of ahamkarams. Emperumaanaar Sri Ramanujacharya blesses us saying these bodies of ours, mind and AthmA are for Him and it is our natural duty only for performing eternal service to Emperumaan- Sriya:Pathi Sriman Narayanan, and nothing and none else. And had he not advised us (those who were running amuck after other things materialistic) with such a grace, what would have happened to us? Who could have saved our AthmA? (None else)

paNdu SaraNam adaindha– That day [during KrishNAvathAram] for the sake [of YudhishtrA] who had performed Saranagathi to KrishNa [requesting Him to be with him and save him]

dharumanukku aa– for the sake of Dharma

puthrar nooRRuvarai maraNam adaivittha– ensured that the hundred kauravas are killed in the KurukshEthra battle

maayavan thannai– for a smallest deed of Saranagathi, granting the biggest such fruits by this most wondrous Lord Maayavan – Ascharya bhoothan – SaraNAgatha vathsalan

vaNanga vaittha karuvigaLAm ivai– these hand, legs and other limbs are the instruments only for performing Saranagathi to such dayaaLu Bhagawaan

unakku anRu– these organs are not for you; and for your enjoyment enRu – thus advised and instructed

uyirgatku– all jeevathmas

angu araN– placed the rakshA [protection of themselves] at the Lotus Feet of Sriya: Pathi Sriman Narayanan through the performance of bharanyAsam [on their behalf] for them

Iraamaanusan amaitthilanEl- had Ramanuja not done that

ee aa uyirkku maRRu araN aar– for these dearest jeevans, [athmAs] who else is the rakshakan? [none else- It is only the most merciful EmperumAnAr. ]

This verse is the result of people unable to understand the purport of earlier verse [66] and asking a question: When Sriya: Pathi Sriman Narayanan preaches and advises people to perform Karma, jnana and then bhakti yogam for them to attain mOksham or surrender at His Feet instead completely, how can Ramanujacharya effortlessly grant anyone moKsham who takes refuge at his [Ramanujacharya’s] feet without these performances? He may be parama dhayALu; but is he qualified to grant mOksham. Mukundan alone can grant mOksham. How can EmperumAnAr grant? Amudhanaar explains here in this verse how.

The answer: the Lord does not grant the human life like he does to animals or birds, plants. That is to enjoy and experience the karma phalan. While the birth of human beings is the Lord’s extreme dayA and infinite mercy on the jeevathma by giving them a chance to get saved by utilizing the body parts to sevicchufy Him; to enjoy seeing Him; to go to His temple; to perform Saranagathi at His Feet; to talk in praise of Him; etc. .

mahathA puNyapaNyEna kreethEyam kaayanousthvayA |
prApthum du:khPdaDhE: pAram tvara yaavanna BhidhyathE ||

The human body is only for serving Him and to cross the samsaaric ocean. It is not just to spend eating, sleeping and mating like animals for our own selfish desires and satisfactions. They are not for such utilities. The Lord keeps waiting for us to make use of them for what they are meant for [in human births] and keep on expecting us to look at Him; sing Him and go to Him; They are to be used for getting the most enjoyable Goal of serving Him forever and ever at SrivaikuNtam. He enables us to perform bhakti yogam uninterruptedly by enjoying His form, His name and His guNAs and makes us utilize these body, mind and buddhi towards that. If the person is knowledgeable about the difficulty of this bhakti yogam or is not able to wait for the karmas to get dissolved after few births, and he desires to serve Him immediately at the end of this birth itself, with a complete distaste towards any more future births in this samsaaric world knowing fully well of its pains and sufferings and the karma accruals, then He grants us an easier method of attaining Him.

That is the performance of Saranagathi in lieu of and hence, you hold onto His Lotus Feet with an unflinching and unconditional faith. But do not think that these body limbs can not be utilized then for serving Him and there is no need while and after performing Saranagathi. One can sing in praise of Him clean His sannidhi; serve Him in very many ways in this life itself completely.

This is what Ramanuja kept advising and instructing all his sishyas. This can not be considered equivalent to Sage Viswamithras sending Thirsankhu and leave him there in the lurch in between. Sri Ramanuja does as per His command. He has got His permission and acceptance for this granting. It is Acharya’s dayA on us for taking pity on us to perform Saranagathi on our behalf through Acharya nishtai and enables us to grant mOksham- says Amudhanaar.

Had Ramanuja not done the bharanyAsam at the feet of the Lord for these jeevathmas, what would have happened to them? Where is the protection for us? Who else will save them?

Source:

http://sundarasimham.org/
http://namperumal.wordpress.com/

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here