Search results for: Dayasatakam

Dayasatakam – Slokas 38 to 41

For previous slokas please refer: http://anudinam.org/?s=Dayasatakam cont… SLOKAM 38 dishi dishi gati vidbhir.h deshikair.h nIyamaanaa sthirataram.h anukampe styaana lagnaa guNaistvam.h. parigata vR^iShashailaM paaram.h aaropayantI bhava jaladhi gataanaaM pota paatrI bhavitrI..38 ...
Print Friendly, PDF & Email