Ramanuja Nutranthathi – 108

0
698
irAmAnusa muni
irAmAnusa muni

விளக்கவுரை:

எனது நெஞ்சே! உயர்ந்த பக்தி என்பது எப்போதும் எனது மனதில் நீங்காமல் இருந்து வரவேண்டும். எங்கும் பரந்த புகழ் கொண்டவராகிய எம்பெருமானாரின் தாமரை மலர் போன்ற அழகான திருவடிகள் எப்போதும் எனது தலை மீது நித்யமாக வாசம் செய்தபடி இருக்க வேண்டும். இதனை நிறைவேற்றும்படியாக நாம் இவ்விதம் வேண்டுவோம் – அழகான கழல்மீகள் திரியும் வயல்கள் சூழ்ந்த திருவரங்கத்தில் கண்வளரும் அழகியமணவாளனின், பரந்த அழகான திருமார்பில், “அகலகில்லேன் இரையும்” என்று பெரியபிராட்டியான ஸ்ரீ ரங்கநாச்சியார் நித்யவாஸம் செய்தபடி உள்ளாள். தாமரை மலரைத் தனது பிறப்பிடமாகக் கொண்ட அந்த ஸ்ரீ ரங்கநாச்சியார் நமது என்னத்தை (மேலே கூறியவை) நிறைவேற்றி வைக்கவேண்டும் என்று அவளை அண்டி நிற்போம்.

The limitless wealth Bhagavath, BhAgawatha, Acharya kaimkarya is possible only with paripoorNa anugraham of Periya PiraaTTi Sri Mahalakshmi.

That is why Amudhanaar starts of the verses with poomannu maadhu

porundhiya maarbhan.. Nammazhwar performs saranagthi to Dhivya Dampathi..
with his wonderful verse,..

“agalagillEn iRaiyum enRu alarmEl mangai uRai maarbhA!
Pugal onRu illaa adiyEn nin adikkeezh amarndhu pugundhEnE”.

She along with PerumAL is the Parathvam and the Eka sEshi for us. Eka Seshitvam refers to both Sri Devi and Bhagawan together as the means and the goal (upAyam and Upeyam )

Sri MahAlakshmi has got all the attributes, the thirumEni, its specialties, the kalyANa GuNAs, which the Lord likes always; Not even a second, she gets separated from the Lord; Blemishless; the pattamahishi of dEvAthi dEvan; the mother for the enire universe; and my mother too; Such greatest mother Sri mahAlakshmi- I, who has no other shelter or protector, take refuge at her lotus feet. – says Ramanuja who immerses himself in Nammazhwar verses.

All saasthrAs and pramANams that declare about the Lord are equally reflecting on PiraaTTi also.. whenever and wherever the Lord pervades and whatever form that He takes in Para, vyooha, vibhava, haardha and archa roopams, PiraaTTi is with Him inseparably as She is nithyaanapaayinee. Yamunna, Ramanuja muni have declared this in their works.

That is the very purpose Ramanuja performs his saranagathi on a Panguni Utthiram day in front of Sri Ranganayaki and Sri Ranganathan. . Ramanujacharya, requests the Mother in SaraNAgathy Gadyam, addressing Her with Her all auspicious qualities with which she surpasses Her Consort even. She commands the Nithya suris, like Anantha, Garuda, Vishvaksenar et al for kaimkaryams. She instructs even Devendra, Brahma Rudran and other devas. Not only that. She is the Master even for their spouses – say Yamunacharya in Chauthsloki.

Ramanujacharya surrenders to this Supreme Divine Mother (Deva Deva Divya Mahishi), as the Mother of the Universe (akilajaganmaathaa) ; but immediately adds.. “my Mother” (asmadh maatharam). Indeed, her compassion is unlimited. [padmapriyE, padmini padma hasthE viswapriyE, vishNu manO(S)nukoolE. . tvad paadha padmam mayisannidattvaa.]

Hence Amudhnaar pleads now to Periya PiraaTTi Sri Mahalakshmi for Her blessing him to have the Lotus Feet of Ramanuja always on his [amudhanaar’s] head. Or if we take refuge at the feet of Ramanuja, we would also be blessed to praise PiraaTTi and be at Her Lotus Feet. That would fetch us the Lord’s Lotus feet as well [as mentioned in the first verse of Ramanuja nootranthAthi]

Meaning:

oh mind! Similar to those who are desirous of placing the lotus flower of the divine feet of Ramanuja’s for adorning their heads, we would also desire to adorn our heads and in order to get that bliss, all that we need to do is: to hold onto the divine lotus feet of the most compassionate Mother Periya PiraaTTi Sri Ranganayaki the divine consort of Lord Sri Ranganantha of the most beautiful Srirangam divya desam, surrounded by the fertile fields full of waters.

nenjE– my mind!

pongiya keertthi– the ever growing fame and vaibhavam of

iraamaanusan– Ramanuja’s

adi poo– Lotus Feet

num thalai misai– on our heads

patthi ellaam thangiyadhu– Bhagavath, bhAgawatha, acharya bhakti are all resident

enna– [everyone should be] praising so;

thazhaitthu manna– [like that it] should ever grow and grow and such a state should prevail always; [or because it has grown so]

am kayal pay vayal– the beautiful fishes jump with joy in the fertile fields of

then arangan– Lord Ranganathan of Srirangam

aNi aagam– in His divine chest

mannum– the one who resides there permanently

pankayam maa malar–born out of lotus flower

paavaiyai– Periya PiraaTTi

pOtrudhum– Let us praise Her glories and pray to Her, the most merciful and most compassionate Mother.

If we place the lotus feet of Ramanuja’s on our heads always, we would be certainly be blessed with Bhagawath, BhAgawatha and Acharya bhakti growing intensely in us.

sravaNam keertthanam smaraNam paadha sEvanam |
archanam vandhanam dAsyam sakhyam aathmaniVedhanam ||

there are thus different kinds of bhakthi [devotion] and all of such bhakti would come and apply here as well. Juts like praying to and taking refuge at Acharyan in order to get bhakti for EmperumAn – the Lord Sriya: Pathi Sriman Narayana, one can also pray to the Divine Lord Sri Ranganathan to bless us with acharya bhakti and be at the feet of acharya forever. Grander and more appropriate is to plead and pray to the most merciful Mother– Sri Mahalakshmi who is the compassion personified. Without any prayer, there cannot be any fruits. Hence we have prayed to and pleaded PiraaTTi, the fruits are sure to be attained. There is no doubt about it.

ankayalgaL– the beautiful fishes- are the devotees and bhAgawathas who never ever leave the Srirangam Divya Desam.

EmperumAnAr ThiruvaDigaLE SaraNam
Thiruvaranagtthu amudhanaar ThiruvaDigaLE SaraNam

Source:

http://sundarasimham.org/
http://namperumal.com/

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here