Kanchi Devaperumal Koil Thai Sukravaram Sri Perundevi Thayar Purappadu and Shaukla Ekadasi Uthsavam

0
1,654 views

Kindly enjoy thai Sukravaram Sri Perundevi Thayar Purappadu and Shaukla Eakadasi uthsavam snaps taken at Kanch Sri Devaperumal Koil

Courtesy: Sri Elangadu Ranganatha Chakravarthy Swami

Print Friendly, PDF & Email