Kalakshepam on Thiruvaasiriyam

1
1,240 views

Thiruvaasiriyam kalakshepam will be delivered by Sri.U.Ve. K.B.Devarajan Swami on 26th and 27th January 2013, starting from 6:30 pm at SitaDevi Karodiya Hindu Vidyalaya School, East Tambaram

Courtesy: Sri Shrinivasa Ramanuja dasan

Print Friendly, PDF & Email