Ekadasi Trivikrama Alankaram at Choolaimedu Sri Prasanna Venkatesa Perumal Temple

0
2,316 views

On August 17th, 2013, on the occasion of Ekadasi, Sri Prasanna Venkatesa Perumal in Choolaimedu gave darsanam to bhaktas in Trivikrama Alankaram. The following are some of the photographs taken during the alankaram yesterday…

Choolaimedu Ekadasi Trivikrama Alankaram1Choolaimedu Ekadasi Trivikrama Alankaram Choolaimedu Ekadasi Trivikrama Alankaram2
Photo Courtesy: Sri Vijaya Raghavan

Print Friendly, PDF & Email