Thiruppavai Upanyasams By Sri.U.Ve Navalpakkam Dr. Vasudevachariar Swami – Organised by Veda Dharma Samrakshana Sabha

1
2,370 views

Vasudevachariar_Swami

Veda Dharma Samrakshana Sabha (http://www.vdssabha.org/) is organizing several upanyasms by various scholars. During this Dhanur Maasam, ThiruppAvai upanyasam was rendered by Vipascinmani Sri.U.Ve Navalpakkam Dr.Vasudevachariar Swami. To know more about Sri.U.Ve Navalpakkam Dr.Vasudevachariar Swamin visit: http://www.vdssabha.org/navalpakkamswami

To donate and sponsor upanyasams of Veda Dharma Samrakshana Sabha please visit this link: http://www.vdssabha.org/donation

Audio and Video Link of Thiruppavai Upanyasam

Part 01A – avathArikai – Dec 15th 2013 IST

Audio : http://www.mediafire.com/listen/sdr7kdahxezshar/01A-avathArikai-ThiruppAvai-Navalpakkam-Vasudevachariar.mp3

Video : http://www.youtube.com/watch?v=i5Z3auKsVMw

 Part 01B – pAsuram 01 – mArgazhith thinGaL – Dec 16th 2013 IST

Audio : http://www.mediafire.com/listen/w6cgyag1g9opavb/01B-mArgazhith-thinGaL-ThiruppAvai-Navalpakkam-Vasudevachariar.mp3

Video : http://www.youtube.com/watch?v=dJdUbV0xq5s

 Part 02 – pAsuram 02 – vaiyaththu vAiveerGAL – Dec 17th 2013 IST

Audio : http://www.mediafire.com/listen/tk8juvc6502aw4c/02-vaiyaththu-vAzhveerGAL-ThiruppAvai-Navalpakkam-Vasudevachariar.mp3

Video : http://www.youtube.com/watch?v=FgKwVph6XkA

Part 03 – pAsuram 03 – OnGi uLaGaLandha – Dec 18th 2013 IST

Audio : http://www.mediafire.com/listen/p72aobazni5a8ah/03-Ongi-uLaGaLandha-ThiruppAvai-Navalpakkam-Vasudevachariar.mp3

Video : http://www.youtube.com/watch?v=4Nrkq1o4FyE

Part 04 – pAsuram 04 – Aazhi mazhaik kaNNA – Dec 19th 2013 IST

Audio : http://www.mediafire.com/listen/9184r324r49aof1/04-Aazhi-mazhaik-kannA-ThiruppAvai-Navalpakkam-Vasudevachariar.mp3

Video : http://www.youtube.com/watch?v=6yZBXDOvc_c

 Part 05 – pAsuram 05 – mAyanai mannu – Dec 20th 2013 IST

Audio : http://www.mediafire.com/listen/nhrabb4q2a9rhxh/05-mAyanai-mannu-ThiruppAvai-Navalpakkam-Vasudevachariar.mp3

Video : http://www.youtube.com/watch?v=IYUrzvImWh8

 Part 06 – pAsuram 06 – puLLum silambina kAN – Dec 21st 2013 IST

Audio : http://www.mediafire.com/listen/uj69826w35ub6zg/06-puLLum-silambina-kAN-ThiruppAvai-Navalpakkam-Vasudevachariar.mp3

Video : http://www.youtube.com/watch?v=OM145jgsIe0

Part 07 – pAsuram 07 – keesu keesendru – Dec 22nd 2013 IST

Audio : http://www.mediafire.com/listen/ru2fy72hd6lr56a/07-keesu-keesendru-ThiruppAvai-Navalpakkam-Vasudevachariar.mp3

Video : http://www.youtube.com/watch?v=cfGrm94-ILQ

 Part 08 – pAsuram 08 – keezh vAnam veLLendru – Dec 23rd 2013 IST

Audio : http://www.mediafire.com/listen/yi57881ipjm88al/08-keezh-vAnam-veLLendru-ThiruppAvai-Navalpakkam-Vasudevachariar.mp3

Video : http://www.youtube.com/watch?v=WSEbBisbBfQ

Part 09 – pAsuram 09 – thoomaNi mAdaththu – Dec 24th 2013 IST

Audio : http://www.mediafire.com/listen/2h7gtbydc1oxte8/09-ThoomaNi-mAdaththu-ThiruppAvai-Navalpakkam-Vasudevachariar.mp3

Video : http://www.youtube.com/watch?v=yU0YtS0aWaA

Part 10 – pAsuram 10 – nOtruch suvarkkam – Dec 25th 2013 IST

Audio : http://www.mediafire.com/listen/5e24syzsylqnc2i/10-nOtruch-Suvarkkam-ThiruppAvai-Navalpakkam-Vasudevachariar.mp3

Video : http://www.youtube.com/watch?v=ujH4w8oRd0c

 Part 11 – pAsuram 11 – kaTRuk kaRavai – Dec 26th 2013 IST

Audio : http://www.mediafire.com/listen/zcnz8ii5yw5r9vi/11-kaTRuk-karavai-ThiruppAvai-Navalpakkam-Vasudevachariar.mp3

Video : http://www.youtube.com/watch?v=nCtQXLG-8yI

 Part 12 – pAsuram 12 – kanaiththiLam kaTTRerumai – Dec 27th 2013 IST

Audio : http://www.mediafire.com/listen/gw8ovo14mxw2g54/12-kanaiththiLam-KaTTRerumai-ThiruppAvai-Navalpakkam-Vasudevachariar.mp3

Video : http://www.youtube.com/watch?v=p-aWWf–3Tk

 Part 13 – pAsuram 13 – puLLinvAik keendAnai – Dec 28th 2013 IST

Audio : http://www.mediafire.com/listen/1wnh693uamn4y16/13-puLLin-vAik-keendAnai-ThiruppAvai-Navalpakkam-Vasudevachariar.mp3

Video : http://www.youtube.com/watch?v=za24yFsKRBc

 Part 14 – pAsuram 14 – unGaL puzhaikkadai – Dec 29th 2013 IST

Audio : http://www.mediafire.com/listen/gz479ezirjwy0vo/14-unGaL-puzhaikkadai-ThiruppAvai-Navalpakkam-Vasudevachariar.mp3

Video : http://www.youtube.com/watch?v=TXT38VOpGCI

Part 15 – pAsuram 15 – yellE iLanGkiLiyE – Dec 30th 2013 IST

Audio : http://www.mediafire.com/listen/0yr9sg6uaswogg9/15-yellE-iLanG-kiLiyE-ThiruppAvai-Navalpakkam-Vasudevachariar.mp3

Video : http://www.youtube.com/watch?v=8mHafxKtBeU

Part 16 – pAsuram 16 – nAyaGanAi nindra – Dec 31st 2013 IST

Audio : http://www.mediafire.com/listen/9jysni58np9h91s/16-nAyaGanAi-nindra-ThiruppAvai-Navalpakkam-Vasudevachariar.mp3

Video : http://www.youtube.com/watch?v=w-ww0valu5A

Part 17 – pAsuram 17 – amBharamE thaNNeerE – Jan 01st 2014 IST

Audio : http://www.mediafire.com/listen/ug5qn372qjhpves/17-amBharamE-ThiruppAvai-Navalpakkam-Vasudevachariar.mp3

Video : http://www.youtube.com/watch?v=cawvYygq70Y

Part 18 – pAsuram 18 – undhu madha kaLiTTRan – Jan 02nd 2014 IST

Audio : http://www.mediafire.com/listen/txfnegz4w3td3mv/18-undhu-madha-kaLiTTRan-ThiruppAvai-Navalpakkam-Vasudevachariar.mp3

Video : https://www.youtube.com/watch?v=dqwpILdRx8g

Part 19 – pAsuram 19 – kuththu viLakkeriya – Jan 03rd 2014 IST

Audio : http://www.mediafire.com/listen/q7h65fanaedj5yp/19-kuththu-viLakkeriya-ThiruppAvai-Navalpakkam-Vasudevachariar.mp3

Video : http://www.youtube.com/watch?v=nPFKFlDLKtI

Part 20 – pAsuram 20 – muppaththu moovar – Jan 04th 2014 IST

Audio : http://www.mediafire.com/listen/gt08je3kwo17uk1/20-muppaththu-moovar-ThiruppAvai-Navalpakkam-Vasudevachariar.mp3

Video : http://www.youtube.com/watch?v=9qlC4n0kdy4

Part 21 – pAsuram 21 – ETRa kalaNGaL – Jan 05th 2014 IST

Audio : http://www.mediafire.com/listen/usz2ac6bbt6yscb/21-ETRa-kalaNGaL-ThiruppAvai-Navalpakkam-Vasudevachariar.mp3

Video : https://www.youtube.com/watch?v=-UQkZvgNpFM

Part 22 – pAsuram 22 – aNGanmA gnyAlaththu – Jan 06th 2014 IST

Audio : http://www.mediafire.com/listen/a0t901kz33uo7wl/22-aNGanmA-gnyAlaththu-ThiruppAvai-Navalpakkam-Vasudevachariar.mp3

Video : http://www.youtube.com/watch?v=sDGL4Mdsx_8

Part 23 – pAsuram 23 – mAri mazhai – Jan 07th 2014 IST

Audio : http://www.mediafire.com/listen/tq574m498nndl7r/23-mAri-mazhai-ThiruppAvai-Navalpakkam-Vasudevachariar.mp3

Video : http://www.youtube.com/watch?v=62BQB1g3JMo

Part 24 – pAsuram 24 – andru ivvulaGam – Jan 08th 2014 IST

Audio : http://www.mediafire.com/listen/55mw816onprcvlf/24-andru-ivvulaGam-ThiruppAvai-Navalpakkam-Vasudevachariar.mp3

Video : http://www.youtube.com/watch?v=eoKef2HmvhI

Part 25 – pAsuram 25 – oruththi maGanAi  – Jan 09th 2014 IST

Audio : http://www.mediafire.com/listen/7xm1p1crh3z4p4h/25-oruththi-maGanAi-ThiruppAvai-Navalpakkam-Vasudevachariar.mp3

Video : https://www.youtube.com/watch?v=T4qpHuwZjPs

Part 26 – pAsuram 26 – mAlE maNivaNNA – Jan 10th 2014 IST

Audio : http://www.mediafire.com/listen/b14ak89jl7pnx5n/26-mAlE-maNivaNNA-ThiruppAvai-Navalpakkam-Vasudevachariar.mp3

Video : http://www.youtube.com/watch?v=Z4tVoCK0iJQ

Part 27 – pAsuram 27 – kooDArai vellum – Jan 11th 2014 IST

Audio : http://www.mediafire.com/listen/11z863pa9avh281/27-kooDArai-vellum-ThiruppAvai-Navalpakkam-Vasudevachariar.mp3

Video : http://www.youtube.com/watch?v=Rn0RZAfqEsk

Part 28 – pAsuram 28 – kaRavaiGaL pin senDRu – Jan 12th 2014 IST

Audio : http://www.mediafire.com/listen/jexyy8aq7eel61q/28-kaRavaiGaL-pin-senDRu-ThiruppAvai-Navalpakkam-Vasudevachariar.mp3

Video : http://www.youtube.com/watch?v=L8g5Srb7lwQ

Part 29 – pAsuram 29 – siTTranch siRukAlE – Jan 13th 2014 IST

Audio : http://www.mediafire.com/listen/ncwjmqrawnn7de5/29-siTTranch-siRukAlE-ThiruppAvai-Navalpakkam-Vasudevachariar.mp3

Video : http://www.youtube.com/watch?v=s5Ex_HFog-c

Part 30 – pAsuram 30 – vanGak kadal kadaindha – Jan 14th 2014 IST

Audio : http://www.mediafire.com/listen/lrhugunwo9m8waz/30-vanGak-kadal-kadaindha-ThiruppAvai-Navalpakkam-Vasudevachariar.mp3

Video : http://www.youtube.com/watch?v=UX7inuPvMVw

Part 31 – AndAL kalyANam

Audio : http://www.mediafire.com/listen/u4bwom3hw1mj05y/31-Andal-Kalyanam-ThiruppAvai-Navalpakkam-Vasudevachariar.mp3

Video : http://www.youtube.com/watch?v=kG-1OaiTSRg

————————————————————————

To donate and sponsor upcoming upanyasams of Veda Dharma Samrakshana Sabha please visit this link: http://www.vdssabha.org/donation

Print Friendly, PDF & Email

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here