Sri Lakshminarayana Stotram: Sloka 17

0
250

Arasanipalai Swathi Homam and Thirumanjanam 2014--10

Sloka 17

vidhipraNIte subhage aSvamedhe samudbhavan SyAmalahavyavAhaH |
astoka bhogyAdhvara-havya bhoktA nayati aho tAn svapuram sma devaH ||

17

Meaning and Comments:

Lord VaradarAjan arose from the agni KuNTham of the yaj~nam performed by Brahma devan as Neelamegha SyAmaLan. He enjoyed so very much the delicious havis offered at the many yAgams at ArasANipAlai by the local residents that He invited them all to His divya deSam to perform yAgams there for Him.

Courtesy: Sri Oppiliappan Koil Sri Varadachari Sadagopan

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here