இராமபிரானைக் கற்போம் – Let’s Learn Ramapiran by Srimad Paravakkottai Andavan Swami

0
2,429 views

image_5

Natha Yamuna Ramanuja Sabha Inc ( http://www.nyrsabha.org/ ) is happy to share the details of the book “இராமபிரானைக் கற்போம்” (RAmapirAnik KarpOm) blessed by ஸ்ரீமத் பறவாக்கோட்டை ஸ்ரீ கோபாலதேசிக மஹாதேசிகன் (Srimad ParavAkkOttai Andavan, Sri Gopala Desika Mahadesikan) and published by Srimad Andavan Poundarikapuram Swami Ashramam, Srirangam. Books are in Tamil.

RAmapirAnik KarpOm Srimad ParavAkkOttai Andavan, Sri Gopala Desika Mahadesika Anugraheetam

Name Total Pages
Volume 1 – SeethA KalyAnam (சீதா கல்யாணம்) 709
Volume 2 – pAdukA pattAbhishEkam (பாதுகா பட்டாபிஷேகம்) 828
Volume 3 – Aaranya Kandam (ஆரண்ய காண்டம்) 519
Volume 4 – Sugreeva pattAbhishEkam (சுக்ரீவ பட்டாபிஷேகம்) 477
Volume 5 – Sundaram (ஸுந்தரம்) 632
Volume 6 – Yaddha kAndam – Vibheeshana SaranAgathi (யுத்த காண்டம் – விபீஷண சரணாகதி) 360

image_1

image_2

image_3

image_4

How to get the books ?

Interested bhagavatas are requested to send an email to srinidhi1921@gmail.com to get further details.

NOTE: Natha Yamuna Ramanuja Sabha Inc ( http://www.nyrsabha.org/ ) is a Religious, Not-for-Profit, Tax Exempt Organization (IRS-EIN-45-3220810) in USA. It functions as the USA Branch of Srimad Andavan Poundarikapuram Swamy Asramam, Srirangam, India.

Courtesy: Sri Veeravalli Raghunathan

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here