“ஆழ்வார்களின் அருளமுது” Upanyasam Audios

0
541

Below are the links upanyasams on “ஆழ்வார்களின் அருளமுது” by mahA mahOpAdhyAya, ubhaya vEdhAnta vAchaspathi, vyAkaraNa kalpataru Sri U Ve pAdoor purANam Rangarajachariar Swamin’s

Audio – All Parts

https://www.mediafire.com/folder/d1m67mdd2at1r/ஆழ்வார்களின்_அருளமுது

Video:

Part 001: Oct 06th 2014 IST – அமலனாதிபிரான் – முதல் பாசுரம் – அமலனாதிபிரான்

Part 002: Oct 13th 2014 IST – அமலனாதிபிரான் – இரண்டாம் பாசுரம் – உவந்த உள்ளத்தனாய்

Part 003: Oct 20th 2014 IST – அமலனாதிபிரான் – மூன்றாம் பாசுரம் – மந்தி பாய்

Part 004: Oct 27th 2014 IST – அமலனாதிபிரான் – நான்காம் பாசுரம் – சதுர மாமதிள் சூழ்

Part 005: Nov 03rd 2014 IST – அமலனாதிபிரான் – ஐந்தாம் பாசுரம் – பாரமாய

Part 006: Nov 10th 2014 IST – அமலனாதிபிரான் – ஆறாம் பாசுரம் – துண்டவெண் பிறையன்

Part 007: Nov 17th 2014 IST – அமலனாதிபிரான் – ஏழாம் பாசுரம் – கையினார்

Courtesy: Sri Veeravalli Raghunathan

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here