Tag: Paduka Sahasram Part 17

spot_imgspot_img

Paduka Sahasram Part 17

Sloka #161 161. PrApyADhikAramuchitham Bhuvanasya gupthyaI BhadrAsanam BharatavandithamAshrayanthyA maDhyEvathIrNamiva MadhavapAdharakshE! mAthasthvayA api manuvamshamahIpathInAm Meaning (translated by Sri. U.Ve. V.N. Vedanta Desikan) Oh Mother Paaduka! You were enthroned by Bharata for...
Print Friendly, PDF & Email