Tag: Paduka Sahasram Part 32

spot_imgspot_img

Paduka Sahasram Part 32

Sloka #311 311. sA mE BhUyAth sapadhi BhavathI pAdhukE! thApashAnthyaI yAmArUDO dhivamiva shuBhai: sEvyamAnO marudhBhi: sOudhAmanyA saha kamalayA sahyajAvruDdhihEthu: kAlE kAlE charathi karuNAvarShuka: kriShNamEGha: Meaning (translated by Sri. U.Ve....
Print Friendly, PDF & Email