Tag: Paduka Sahasram Part 4

spot_imgspot_img

Paduka Sahasram Part 4

3. PraBhAva Paddhathi Sloka #31 VandE tadranganAThasya MAnyam PadhukayOryugam UnnatAnAmavanati: NatAnAm yatra chOnnati: Meaning (translated by Sri. U.Ve. V.N. Vedanta Desikan) I pay obeisance to the twin-Paadukais of Ranganatha....
Print Friendly, PDF & Email