Tag: Paduka Sahasram Part 47

spot_imgspot_img

Paduka Sahasram Part 47

Sloka #461 461. nijapadhavinivEshAnnirvishEShaprachArAn pariNamayathi BhakthAn ranganAThO yaThA mAm ithi viharaNakAlE manjushinjAvishEShaI: hithamupadhishasIva prANinAm pAdhukE! thvam Meaning (translated by Sri. U.Ve. V.N. Vedanta Desikan) Oh Paaduka! You appear, during the...
Print Friendly, PDF & Email