Tag: Paduka Sahasram Part 65

spot_imgspot_img

Paduka Sahasram Part 65

Sloka #641 641. BhAvOttharaIraDhigathA BharathapraDhAnaI: prathyupthamoUkthikamiShENa vikIrNapuShpA rangEshvarasya niyatham thvayi lAsyaBhAjO rangasThalIva laLithA maNipAdhukE! thvam Meaning (translated by Sri. U.Ve. V.N. Vedanta Desikan) Oh Manipaaduka! You were resorted to by...
Print Friendly, PDF & Email