Tag: Paduka Sahasram Part 7

spot_imgspot_img

Paduka Sahasram Part 7

Sloka #61 61. yadhDhvaram shira: padayugam cha rangEshitu: dhruDam Ghatayithum kshamam Bhavati shEShasheShithvatha: shirasthramidamasthu mE dhurithasinDhumuShtinDhayam kadhaDhvavihathikshamam kimapi tathpadathradvayam Meaning (translated by Sri. U.Ve. V.N. Vedanta Desikan) The pair of...
Print Friendly, PDF & Email