Tag: Paduka Sahasram Part 70

spot_imgspot_img

Paduka Sahasram Part 70

Sloka #691 691. anvicChathAm kimapi thathvamananyadhrushyam samyakprakAshajananI DhruthakruShNarUpA pAdhavani! sPhurasi vAsavarathnaramyA maDhyE samADhinayanasya kanInikEva Meaning (translated by Sri. U.Ve. V.N. Vedanta Desikan) Oh Paaduka! You bear Krishna's form on You....
Print Friendly, PDF & Email