Tag: Paduka Sahasram Part 86

spot_imgspot_img

Paduka Sahasram Part 86

Sloka #851 851. AdhyO raGhukshithiBhujAmaBhiShEkadhIpthaI- rApyAyithasthava padhAvani! rashmijAlaI: mandhIchakAra thapanO vyapanIthaBhIthi: mandhOdharIvadhanachandramasO mayUKhAn Meaning (translated by Sri. U.Ve. V.N. Vedanta Desikan) (Oh Paaduka! The sun who is regarded as the founder...
Print Friendly, PDF & Email