Tag: Paduka Sahasram Part 87

spot_imgspot_img

Paduka Sahasram Part 87

Sloka #861 861. AnandhasU: praNayinAmanaGhaprasAdhA rangADhirAjapadhjarakshiNi! rathnaBhAsA nyasthE muhurnijaBharE sThirathAm BhajanthyA: varNAmshukam vitharasIva vasunDharAyA: Meaning (translated by Sri. U.Ve. V.N. Vedanta Desikan) Oh Paaduka! You are a spontaneous spring of graciousness...
Print Friendly, PDF & Email