Tag: Paduka Sahasram Part 97

spot_imgspot_img

Paduka Sahasram Part 97

Sloka #961 961. acChEdhyayA viShayavAgurayA nibaDdhAn dhInAn janArdhanapadhAvani! sathpaThasThA prAya: kramENa BhavathI parigruhya moULoU kAlEna mOchayathi na: krupayA sanAThA Meaning (translated by Sri. U.Ve. V.N. Vedanta Desikan) Oh Lord's Paaduka! We...
Print Friendly, PDF & Email