Tag: Paduka Sahasrasm Part 38

spot_imgspot_img

Paduka Sahasrasm Part 38

Sloka #371 371. mathAsthadhA mADhavapAdharakshE! thvayi prasaktham thvarayOpayAnthyAm parAmrushEyam padhavIparAgam prANaI: prayANAya samujjihAnaI: Meaning (translated by Sri. U.Ve. V.N. Vedanta Desikan) Oh Mother Paaduka! When, in my final moment,...
Print Friendly, PDF & Email