Thursday, July 9, 2020
Tags Stotras

Tag: Stotras

Sri Lakshminarayana Stotram: Sloka-21

Sloka 21 atryanvavAye janimetya sevA ratena mAvasaraghUttamena | bhaktyA krtam stotramidam paThantaH lakshmI kaTAksheNa vibhAntu loke || Meaning and Comments: May all those who recite this stotram on...

Sri Lakshminarayana Stotram: Sloka-20

Sloka 20 SrIsUkta homena krtena bhaktyA grAmaH samrddhim sakalAm upaitu | devaH samArAdhana samprahrshTaH abhIshTadAyI satatam vibhAtu || Meaning and Comments: After many years, We are performing SrI...

Sri Lakshminarayana Stotram: Sloka 19

Sloka 19 pUtograhAre makhajAlakrtyA pUtA sthalI satpadareNupUrNA | pUtA vayam grAma sunAmadhrtyA vasema nArAyaNa te kaTAkshaiH || Meaning and Comments: This is a sacred agrahAram. The reason for...

Sri Lakshminarayana Stotram: Sloka 18

Sloka 18 kaliH pradushTaH kavayopi nashTAH kalyANakulyApyamrtena hInA | jAtASca dUre sukhajIvikAyai parantu nArAyaNa susthirosi || Meaning and Comments: KalyANakulyA has dried up. The MahAns of this agrahAram...

Sri Lakshminarayana Stotram: Sloka 17

Sloka 17 vidhipraNIte subhage aSvamedhe samudbhavan SyAmalahavyavAhaH | astoka bhogyAdhvara-havya bhoktA nayati aho tAn svapuram sma devaH || Meaning and Comments: Lord VaradarAjan arose from the agni KuNTham...
- Advertisment -

Most Read

Maduranthakam Sri Kothandaramar Ekadasi Tirumanjanam

On the occasion of Ekadasi (May 18th 2020), speical tirumanjanam and alankaram was done for Sri Devi Bhu Devi thayar sametha Sri...

Thiruvallur Veeraraghava Swami Brahmotsavam – Day 5 to Day 7

Chitrai Brahmotsavam at Sri Veeraraghava swami temple commenced on 28th April 2020. This year due to the lock-down restrictions prevailing country-wide (due...

Thiruvallur Veeraraghava Swami Brahmotsavam – Day 1 to Day 4

Chitrai Brahmotsavam at Sri Veeraraghava swami temple commenced on 28th April 2020. This year due to the lock-down restrictions prevailing country-wide (due...

Learn Sanskrit through video – Part-1

Learning Samskritam/Sanskrit is highly significant for all us following sanathana dharmam. Unfortunately due to colonization and other factors we lost touch with this dEva BhAshai. As...
Print Friendly, PDF & Email