Tag: Stotras

spot_imgspot_img

Sri Lakshminarayana Stotram: Sloka-21

Sloka 21 atryanvavAye janimetya sevA ratena mAvasaraghUttamena | bhaktyA krtam stotramidam paThantaH lakshmI kaTAksheNa vibhAntu loke || Meaning and Comments: May all those who recite this stotram on...

Sri Lakshminarayana Stotram: Sloka-20

Sloka 20 SrIsUkta homena krtena bhaktyA grAmaH samrddhim sakalAm upaitu | devaH samArAdhana samprahrshTaH abhIshTadAyI satatam vibhAtu || Meaning and Comments: After many years, We are performing SrI...

Sri Lakshminarayana Stotram: Sloka 19

Sloka 19 pUtograhAre makhajAlakrtyA pUtA sthalI satpadareNupUrNA | pUtA vayam grAma sunAmadhrtyA vasema nArAyaNa te kaTAkshaiH || Meaning and Comments: This is a sacred agrahAram. The reason for...

Sri Lakshminarayana Stotram: Sloka 18

Sloka 18 kaliH pradushTaH kavayopi nashTAH kalyANakulyApyamrtena hInA | jAtASca dUre sukhajIvikAyai parantu nArAyaNa susthirosi || Meaning and Comments: KalyANakulyA has dried up. The MahAns of this agrahAram...

Sri Lakshminarayana Stotram: Sloka 17

Sloka 17 vidhipraNIte subhage aSvamedhe samudbhavan SyAmalahavyavAhaH | astoka bhogyAdhvara-havya bhoktA nayati aho tAn svapuram sma devaH || Meaning and Comments: Lord VaradarAjan arose from the agni KuNTham...

Sri Lakshminarayana Stotram: Sloka 16

Sloka 16 dabhretare dhAmani vardhamAno dabhram param dhAma samASritosi | adabhra drshTyA svayamedhamAnaH bhadrANi nArAyaNa samvidheyAH || Meaning and Comments: Oh Lord! You shine with effulgence at the...
Print Friendly, PDF & Email