Tuesday, May 11, 2021
Tags Stotras

Tag: Stotras

Sri Lakshminarayana Stotram: Sloka-21

Sloka 21 atryanvavAye janimetya sevA ratena mAvasaraghUttamena | bhaktyA krtam stotramidam paThantaH lakshmI kaTAksheNa vibhAntu loke || Meaning and Comments: May all those who recite this stotram on...

Sri Lakshminarayana Stotram: Sloka-20

Sloka 20 SrIsUkta homena krtena bhaktyA grAmaH samrddhim sakalAm upaitu | devaH samArAdhana samprahrshTaH abhIshTadAyI satatam vibhAtu || Meaning and Comments: After many years, We are performing SrI...

Sri Lakshminarayana Stotram: Sloka 19

Sloka 19 pUtograhAre makhajAlakrtyA pUtA sthalI satpadareNupUrNA | pUtA vayam grAma sunAmadhrtyA vasema nArAyaNa te kaTAkshaiH || Meaning and Comments: This is a sacred agrahAram. The reason for...

Sri Lakshminarayana Stotram: Sloka 18

Sloka 18 kaliH pradushTaH kavayopi nashTAH kalyANakulyApyamrtena hInA | jAtASca dUre sukhajIvikAyai parantu nArAyaNa susthirosi || Meaning and Comments: KalyANakulyA has dried up. The MahAns of this agrahAram...

Sri Lakshminarayana Stotram: Sloka 17

Sloka 17 vidhipraNIte subhage aSvamedhe samudbhavan SyAmalahavyavAhaH | astoka bhogyAdhvara-havya bhoktA nayati aho tAn svapuram sma devaH || Meaning and Comments: Lord VaradarAjan arose from the agni KuNTham...
- Advertisment -

Most Read

Anudinam Podcast: Badrinath Travel Experience by Sri Mani Swami

Sri Badrinath Kshetram is one among the 108 Divya Desams and is located in Utrakhand State in India. Due to its high...

Anudianam Podcast – Thai Utsavam At Srirangam by Smt. Vyjayanthi Rajan

Anudinam Podcast brings you the closer to temple events through audio interviews. In this episode of Anudinam Podcast we interview Smt. Vyjayanthi...

Margazhi Utsavams Podcast by Smt Vyjayanthi Rajan

Anudinam Podcast brings you the closer to temple events through audio interviews. In this episode of Anudinam Podcast we interview Smt. Vyjayanthi...

Srirangam Adyayana Utsavam – Part 3 Podcast by Smt Vyjayanthi Rajan

Anudinam Podcast brings you the closer to temple events through audio interviews. In this episode of Anudinam Podcast we interview Smt. Vyjayanthi...
Print Friendly, PDF & Email