Srimath Parakala Swamy Chennai Vijayam

HH Sri Abhinava Vaageesha Brahmatantra Swatantra Parakala Mahadesikan Swami, the 36th Jeeyar of Sri Parakala.

Swami Vedanta Desikan Thirunakshatram & Thula Snana Utsavam At Sathyagalam

Swami Desikan Thirunakshatra utsavam and avabratha Thula Snanam at the Cauvery river was celebrated grandly.

Thoopul Parakala Mutt Sri Lakshmi Hayagreevan Sannadhi Ekadhina Laksharchanai Patrikai

Thoopul Parakala MuttĀ  Sri Lakshmi Hayagreeva Sannadhi has planned to conduct Ekadhina Laksharchanai in grand.

Sri Parakala Jeeyar Of Parakala Mutt Bangalore Vijayam

Sri Lakshmi Hayagriva Divya Paduka Sevaka Srimadh Abhinava Vagisha Brahmatantra Swatantra Parakala swami Bangalore Vijayam.

Srimadh Abhinava Srinivasa Parakala Swami Thirunakshatra Mahotsavam Commences

The 121st thirunakshatra celebrations of Srimad Abhinava Srinivasa Brahmatantra Swatantra Swami commenced Yesterday in a.