ஆழ்வார்களின் அருளமுது (Azhwarglin Arulamudhu) Upanyasam

0
694

UVeRangarajachariar

With the divine grace of Acharyan, PoorvAchAryAL, Acharya pAdukaiGaL, Swami Desikan and Divya Dhampathi, Veda Dharma Samrakshana Sabha (http://www.vdssabha.org/) is happy to announce that mahA mahOpAdhyAya, ubhaya vEdhAnta vAchaspathi, vyAkaraNa kalpataru Sri U Ve pAdoor purANam Rangarajachariar Swamin, Thirupathi – Asthana Vidwan, Sri Ahobila Matam “ஆழ்வார்களின் அருளமுது (Azhwarglin Arulamudhu)” will continue with upanyasams on 4000 Divya Prabhandham on Sunday, Oct 26th 2014 (USA) / Monday, Oct 27th 2014 (India).

Topic for the 04th upanyAsam: அமலனாதிபிரான் 4th pAsuram

Date and Time:
USA : Sundays, 07:55 PM to 09:00 PM (EDT)
India : Mondays, 05:25 AM to 06:30 AM (IST)

USA and Canada:
Listing below the dial-in and passcode details.
Conference Dial-in Number : (605) 475-4000
Participant Access Code : 293109#

UpanyAsa Recordings:

Recordings of previous upanyasams in this series are available at

Audio – All Parts

https://www.mediafire.com/folder/d1m67mdd2at1r/ஆழ்வார்களின்_அருளமுது

Video

Part 001: Oct 06th 2014 IST – அமலனாதிபிரான் – முதல் பாசுரம் – அமலனாதிபிரான்

Part 002: Oct 13th 2014 IST – அமலனாதிபிரான் – இரண்டாம் பாசுரம் – உவந்த உள்ளத்தனாய்

Part 003: Oct 20th 2014 IST – அமலனாதிபிரான் – மூன்றாம் பாசுரம் – மந்தி பாய்

Sponsorship – USA and Canada:

Bhagavatas interested in sponsoring upcoming upanyAsams may use the following PayPal link. (PayPal account is not needed to make a Sambhavanai. Bhagavatas can use any major Credit Card.)
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=S7S65WZJGZK56

Courtesy: Sri Veeravalli Raghunathan

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here