Tag: Paduka Sahasram Part 25

spot_imgspot_img

Paduka Sahasram Part 25

9. VaithALikA Paddhathi  Sloka #241 241. namasthE pAdhukE! pumsAm samsArArNavasEthavE yadhArohasya vedhAnthA vandhivaIthALikA: svayam Meaning (translated by Sri. U.Ve. V.N. Vedanta Desikan) Oh Paaduka! My prostrations to You who...
Print Friendly, PDF & Email