Tag: Paduka Sahasram Part 34

spot_imgspot_img

Paduka Sahasram Part 34

Sloka #331 331. aspruShtadhOShaparimarshamalanghyamanyaI: hasthApachEyamaKhilam puruShArthavargam chithram janArdhanapadhAvani sADhakAnAm thvayyarpithA: sumanasa: sahasA phalanthi Meaning (translated by Sri. U.Ve. V.N. Vedanta Desikan) Oh Paaduka! It is rather interesting that the flowers...
Print Friendly, PDF & Email