Tag: Paduka Sahasram Part 80

spot_imgspot_img

Paduka Sahasram Part 80

Sloka #791 791. rangEshithuscharaNapankajayOrBhajanthI rakshAprasADhanavikalpasahAmavasThAm mAnyAkruthirnivishasE maNipAdharakshE! maDhyE paricChadhaviBhUShaNavargayOsthvam Meaning (translated by Sri. U.Ve. V.N. Vedanta Desikan) Oh Manipaaduka! Highly respectable Yourself can be counted in the category of useful...
Print Friendly, PDF & Email