Ramanuja Nutranthathi – 79

Date:

Share post:

விளக்கவுரை:

வேதங்களில் கூறியவற்றுக்கு மாறாக பொருள் உரைக்கும் அனைத்து மதங்களையும் தள்ளி, இந்த உலகத்தில் உண்மையான பொருளை உணர்த்தி, வேதமார்கத்தை நிலைநிறுத்தியவர் எம்பெருமானார் ஆவார். இப்படிப்பட்ட எம்பெருமானாரைத் தவிர நம்மைக் காக்கவல்லவர் வெரி யார் உள்ளனர்? இந்த உண்மையை அறியாமல் உள்ளவர்கள், இந்தப் பூமியில் வேறு ஏதோ ஒரு தேவதை தங்களைக் காப்பாற்றும் என்று தவறான எண்ணம் கொண்டு, அந்தத் தேவதையைத் தேடி அலைந்து, உடல் நொந்து நிற்கின்றனர், இப்படிப்பட்டவர்கள் தூய்மையான தங்கள் ஞானம் இழந்து, அந்தத் தேவதையும் கிடைக்கப் பெறாமல், எம்பெருமானாரின் உபதேசமும் வாய்க்கப் பெறாமல் சந்தேகத்துடன் உழல்கின்றனர்.

In the earlier verse- it was mentioned about our eternal sEshathvam [being a servant of] Sriya: Pathi Sriman Narayanan was mentioned and it is completely wrong and out of place if one thinks that he is an independent entity [swathanthran]. This is as reflected in vedas in their entirety. On the contrary, just taking merely few vedic statements out of context, people propagate and mislead saying: jeevan and brahmam are one and the same; by the mere jnAnam and realization, the jeevan himself becomes brahmam; the brahmam was not aware due to ajnAnam or avidyA; [How could the omniscient Brahmam be ajnAni for few years and then once the veil is removed, hEy! I am Brahmam. . happen?] And this is mOksham the realizing that one in Brahmam and becoming the same. . Believing this there are people flocking to such a group, alas!

Similarly others, who though mention AthmA is swathanthran, preach that AthmA is also sEsham [servant] to Rudran et al and propagate devathanthra bhajanam. They are none other than positions that jeevathmas take on rotationally based on karma vasanaas. The Real Truth per Vedas and Upanishads is: Sriman Narayanan alone is the Supreme Lord as declared and is Unparalleled Peerless One. The Only One who has no equal. Every other jeevathma is His servant and that includes even four faced brahma, Sivan and Indran et al.

Amudhanaar feels bad for such misleading people and misled people who are swayed by such illusions.

Meaning:

Emperumaanaar shines so victoriously conquering and chasing away all those non vedic wrong religions that had distorted Vedic statements with wrong and misinterpretations. He established the Vedic truths on this earth firmly. When he stands awaiting who is coming to learn the Truthful Knowledge based on Vedas and his parama vaidIka VisishtAdvaita Srivaishnava philosophy, the people are under the wrong notion that “he is also a human being like us, what is the big deal?” and does not hold on to his feet. On the other hand, they lament foolishly “which Lord is going to save me from this world? Alas! What a pity!

poyyai – asathyam- some kind of mOksham

surakkum – is granted by others

poruLai – by distorted veda artthams

thurandhu – rejected as apramANikam;

indha bhoothalatth E – on this same earth, where those avaidika religions prospered;

meyyai – the eternal Bliss of mOksham

purakkum – propounded, established and saved by

Iraamanusan niRka– Acharya saarva bhouman Sri Ramanuja and when He is there gracefully;

Vaiyatthu uLLOr – all those who are on this earth

nummai uyyak koLLa – [He is here only for us to be saved [when such is the case]

valla vERu deivam ingu yaadhu enRu– which is the divine Form for us to be saved – people are so confused and are searching

ularndhu– confused

nal aRivu izhandhu– losing their true jnAnam which should have been made clearer by Ramanuja’s grace;

avamE iyampadaa niRpar– unnecessarily doubt him as to who come he is so popular; or is he actually a divine personality etc. . Alas! What a pity!

Swami YathirAjar rejected the other religions and philosophies like advaita and Saivam which have different sub-sects within themselves which propagate different concept as moksham and different Lord ship as Rudran respectively and established the Parama vaidika Srivaishnava religions and VisishtAdvaita philosophy. In spite of that and even after that, there are amny who wander being confused as to who will save them from these samsaaric afflictions and who is the God to save them? The reason for that confusion is to lack of clarity and understanding of the greatness of Ramanuja and his upadEsams.

Other demigods in order to save themselves and establish their positions, they need other devotees. They grant the power that is bestowed upon them by Lord Sriman Narayanan on them. Theirs is only the position and the AthmAs keep changing to occupy those positions.

The Only One who can save is Sarvagnan, Sarva Sakthan, SarvEshwaran, anantha kalyANa guNArnavan; avaaptha samastha kaaman, Sathya kaaman, Sathya sankalpan, Sriman Narayanan, – the Peerless One. One should be crystal clear of this Vedic Truth. Our lord is the Iswaran for everyone including the demigods. Everyone prays to HIM and gets their powers from HIM to do their assigned duties. Many times they stray from what they are assigned for and assume that they themselves are the God. This is due to the mAyA surrounding them all the time. In such a time the are rendered powerless and they cannot fulfill their tasks. It is said that our God is the King and always thinking of His people or subjects and rush to deliver them the help and execute tasks that others are unable to do. HE does such task as if it is HIS own. By doing so HE always makes them feel that HE is one of them. Such nature is known as sarvEshwarathvam. .

This can be understood by Sri Ramanuja’s upadesa. When one does that and gets crystal clear jnAnam, he will realize that Ramanuja is the divine Acharya and is verily the God Himself. We consider YathirAja as the very God Himself as He is the One who showed as the Vedic Lord Sriman Narayanan and established and explained the truthful Srivaishnava matham. For those who claim that they are the Brahman Himself or show some one else as the God who is also one among the jeevaathmas- how can they be divine or even considered? Why do people even get doubts and are suspicious? What a pity! Whatever Ramanuja established alone is thus TRUTH and is Vedic. The tattva, hitha, purusharttham is TRUTH. All others are apramANikam are not without proof.

Source:

http://sundarasimham.org/
http://namperumal.com/

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img

Related articles

Brahmotsavam In Sri Varadharaja Perumal Temple At Kanchipuram: Day-5

18 May 2022, Subhakruth Varusha, Vaikasi masa, Wednesday; Brahmotsavam commenced on 13th May 2022 in a grand a manner...

Vasanthotsavam In Sri Padmavathi Thayar Temple At Thiruchanoor

18 May 2022, Subhakruth Varusha, Vaikasi masa-04, Wednesday; Vasanthotsavam was celebrated in a very grand manner in Sri Padmavathi...

Parinayotsavam In Tirumala Tirupathi

18 May 2022, Subhakruth Varusha, Vaikasi masa, Wednesday; Sri Vari Padmavathi Parinayotsavam was celebrated in a very grand manner...

Brahmotsavam In Sri Srinivasa Varadharaja Perumal Temple At Tondiarpet

17 May 2022, Subhakruth Varusha, Vaikasi maasa-03, Tuesday; Brahmotsavam commenced on 13th May 2022 in a grand a manner...