Anugraha Bhashanam by Sri Rangaramanuja Mahadesikan Swami

0
2,452 views

Below are the links to Srimad Srimushnam Andavan, Sri Rangaramanuja Mahadesikan Swami’s Anugraha Bhashanam during Srimad ParavAkkOttai Andavan, Sri Gopaladesika Mahadesikan Swami’s SathAbhisheka MahOtsavam in March 2001.

Part 01: Bhagavatas can enjoy Srimad Srimushnam Andavan, Sri Rangaramanuja Mahadesikan’s anugraha bhashanam explaining the glory of “adiyArgaLin pAdha kamalam” from Sri PadukA Sahasra SlOkam.

Part 02: Bhagavatas can enjoy Srimad Srimushnam Andavan, Sri Rangaramanuja Mahadesikan’s anugraha bhashanam releasing “Sri Desika Divya SahasranAmam” book.

Courtesy: Sri Veeravalli Raghunathan Swami

Print Friendly, PDF & Email