Thirunakshatra Celebration of Sri Parakala Jeeyar

1
2,902 views

The Thirunakshatra Mahothsavam of Sri Lakshmi Hayavadana Divya Mani Paduka Sevaka Srimadh Abhinava Vagisha Brahmatantra Swatantra Parakala Jiyar and Varaha Jayanthi was celebrated grandly at Sri Matam on 7th May 2013. The celebrations included Sri Sudarshana Homa Purnahuthi, Shathumurai- theertha prasada in the afternoon. On the Occasion of Sri Varaha Jayanthi, Sri Shwetha Varaha Swami uthsavar from Mysore Palace was brought to Sri Matam for Thiruvaradhana and Pattabhishekam.  Also Sri Lakshmi Hayagriva Thiruveedi Uthsavam was arranged.

Sri Parakala Jeeyar Thirunakshatram_2013_00 Sri Parakala Jeeyar Thirunakshatram_2013_01 Sri Parakala Jeeyar Thirunakshatram_2013_02 Sri Parakala Jeeyar Thirunakshatram_2013_03 Sri Parakala Jeeyar Thirunakshatram_2013_04 Sri Parakala Jeeyar Thirunakshatram_2013_05 Sri Parakala Jeeyar Thirunakshatram_2013_06 Sri Parakala Jeeyar Thirunakshatram_2013_07 Sri Parakala Jeeyar Thirunakshatram_2013_08 Sri Parakala Jeeyar Thirunakshatram_2013_09 Sri Parakala Jeeyar Thirunakshatram_2013_10 Sri Parakala Jeeyar Thirunakshatram_2013_11 Sri Parakala Jeeyar Thirunakshatram_2013_12 Sri Parakala Jeeyar Thirunakshatram_2013_13 Sri Parakala Jeeyar Thirunakshatram_2013_14 Sri Parakala Jeeyar Thirunakshatram_2013_15 Sri Parakala Jeeyar Thirunakshatram_2013_16 Sri Parakala Jeeyar Thirunakshatram_2013_17 Sri Parakala Jeeyar Thirunakshatram_2013_18 Sri Parakala Jeeyar Thirunakshatram_2013_19 Sri Parakala Jeeyar Thirunakshatram_2013_20 Sri Parakala Jeeyar Thirunakshatram_2013_21 Sri Parakala Jeeyar Thirunakshatram_2013_22 Sri Parakala Jeeyar Thirunakshatram_2013_23 Sri Parakala Jeeyar Thirunakshatram_2013_24 Sri Parakala Jeeyar Thirunakshatram_2013_25 Sri Parakala Jeeyar Thirunakshatram_2013_26 Sri Parakala Jeeyar Thirunakshatram_2013_27 Sri Parakala Jeeyar Thirunakshatram_2013_28 Sri Parakala Jeeyar Thirunakshatram_2013_29 Sri Parakala Jeeyar Thirunakshatram_2013_30 Sri Parakala Jeeyar Thirunakshatram_2013_31 Sri Parakala Jeeyar Thirunakshatram_2013_32 Sri Parakala Jeeyar Thirunakshatram_2013_33 Sri Parakala Jeeyar Thirunakshatram_2013_34 Sri Parakala Jeeyar Thirunakshatram_2013_35 Sri Parakala Jeeyar Thirunakshatram_2013_36 Sri Parakala Jeeyar Thirunakshatram_2013_37 Sri Parakala Jeeyar Thirunakshatram_2013_38 Sri Parakala Jeeyar Thirunakshatram_2013_39 Sri Parakala Jeeyar Thirunakshatram_2013_40 Sri Parakala Jeeyar Thirunakshatram_2013_41 Sri Parakala Jeeyar Thirunakshatram_2013_42 Sri Parakala Jeeyar Thirunakshatram_2013_43 Sri Parakala Jeeyar Thirunakshatram_2013_44 Sri Parakala Jeeyar Thirunakshatram_2013_45 Sri Parakala Jeeyar Thirunakshatram_2013_46 Sri Parakala Jeeyar Thirunakshatram_2013_47 Sri Parakala Jeeyar Thirunakshatram_2013_48 Sri Parakala Jeeyar Thirunakshatram_2013_49 Sri Parakala Jeeyar Thirunakshatram_2013_50 Sri Parakala Jeeyar Thirunakshatram_2013_51

Photos Thanks to: Sri Sridhar M T and Sri Sudarshan Srinivasan
Print Friendly, PDF & Email