Srimad Rayapuram Andavan Visits Srirangam Ahobila Mutt

2
3,471 views

Srimad Rayapuram Andavan Meets 46th Srimad Azhagiyasingar at Srirangam Dasavathara Sannadhi 2014--0028

Today, Jaya Varusha Vaikasi Rohini; H.H Srimad Rayapuram Andavan of  Srimad Andavan Poundareekapuram Swami Ashramam visited  Dasavathara Sannadhi Ahobila Mutt, Srirangam. In the Evening around 4.00 P.M Srimad Rayapuram Andavan Swami started from the Ashramam to Dasavathara Sannathi Ahobila Mutt. Srimad Rayapuram Andavan was welcomed by Sri Sannadhi Sishyas by Poorna Kumba Mariyathai. H.H46th Srimad Azhagiyasingar and H.H Srimad Rayapuram Andavan  discussed for more than half an hour. Later Rayapuram Andavan returned to ashramam.

These are some of the photos taken during the occasion…

Srimad Rayapuram Andavan Meets 46th Srimad Azhagiyasingar at Srirangam Dasavathara Sannadhi 2014--0000 Srimad Rayapuram Andavan Meets 46th Srimad Azhagiyasingar at Srirangam Dasavathara Sannadhi 2014--0001 Srimad Rayapuram Andavan Meets 46th Srimad Azhagiyasingar at Srirangam Dasavathara Sannadhi 2014--0002 Srimad Rayapuram Andavan Meets 46th Srimad Azhagiyasingar at Srirangam Dasavathara Sannadhi 2014--0003 Srimad Rayapuram Andavan Meets 46th Srimad Azhagiyasingar at Srirangam Dasavathara Sannadhi 2014--0004 Srimad Rayapuram Andavan Meets 46th Srimad Azhagiyasingar at Srirangam Dasavathara Sannadhi 2014--0005 Srimad Rayapuram Andavan Meets 46th Srimad Azhagiyasingar at Srirangam Dasavathara Sannadhi 2014--0006 Srimad Rayapuram Andavan Meets 46th Srimad Azhagiyasingar at Srirangam Dasavathara Sannadhi 2014--0007 Srimad Rayapuram Andavan Meets 46th Srimad Azhagiyasingar at Srirangam Dasavathara Sannadhi 2014--0008 Srimad Rayapuram Andavan Meets 46th Srimad Azhagiyasingar at Srirangam Dasavathara Sannadhi 2014--0009 Srimad Rayapuram Andavan Meets 46th Srimad Azhagiyasingar at Srirangam Dasavathara Sannadhi 2014--0010 Srimad Rayapuram Andavan Meets 46th Srimad Azhagiyasingar at Srirangam Dasavathara Sannadhi 2014--0011 Srimad Rayapuram Andavan Meets 46th Srimad Azhagiyasingar at Srirangam Dasavathara Sannadhi 2014--0012 Srimad Rayapuram Andavan Meets 46th Srimad Azhagiyasingar at Srirangam Dasavathara Sannadhi 2014--0013    Srimad Rayapuram Andavan Meets 46th Srimad Azhagiyasingar at Srirangam Dasavathara Sannadhi 2014--0028 Srimad Rayapuram Andavan Meets 46th Srimad Azhagiyasingar at Srirangam Dasavathara Sannadhi 2014--0030 Srimad Rayapuram Andavan Meets 46th Srimad Azhagiyasingar at Srirangam Dasavathara Sannadhi 2014--0031 Srimad Rayapuram Andavan Meets 46th Srimad Azhagiyasingar at Srirangam Dasavathara Sannadhi 2014--0032 Srimad Rayapuram Andavan Meets 46th Srimad Azhagiyasingar at Srirangam Dasavathara Sannadhi 2014--0033 Srimad Rayapuram Andavan Meets 46th Srimad Azhagiyasingar at Srirangam Dasavathara Sannadhi 2014--0034 Srimad Rayapuram Andavan Meets 46th Srimad Azhagiyasingar at Srirangam Dasavathara Sannadhi 2014--0035  Srimad Rayapuram Andavan Meets 46th Srimad Azhagiyasingar at Srirangam Dasavathara Sannadhi 2014--0037 Srimad Rayapuram Andavan Meets 46th Srimad Azhagiyasingar at Srirangam Dasavathara Sannadhi 2014--0038 Srimad Rayapuram Andavan Meets 46th Srimad Azhagiyasingar at Srirangam Dasavathara Sannadhi 2014--0039 Srimad Rayapuram Andavan Meets 46th Srimad Azhagiyasingar at Srirangam Dasavathara Sannadhi 2014--0040 Srimad Rayapuram Andavan Meets 46th Srimad Azhagiyasingar at Srirangam Dasavathara Sannadhi 2014--0041 Srimad Rayapuram Andavan Meets 46th Srimad Azhagiyasingar at Srirangam Dasavathara Sannadhi 2014--0042

 

Print Friendly, PDF & Email